RÅ 2002 not 27

De särskilda reglerna om investmentbolag ansågs inte tillämpliga på ett företag med hänsyn till storleken av ännu ej investerat kapital och till att uppgift saknades om värdet på företagets aktieportfölj (förhandsbesked)

Not 27. Överklagande av X-bolaget av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked den 15 september 2000 hemställde X-bolaget om att förhandsbesked skulle meddelas av den innebörden att bolaget uppfyllde de krav som anges i 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för att anses utgöra ett investmentföretag. X-bolaget anförde att Skatterättsnämnden ägde förutsätta att i ansökningen beskrivna investeringar skulle genomföras före utgången av år 2000 och hemställde även om beslut vid vilken taxering för bolaget om status som investmentföretag skulle gälla. I ansökningen med kompletteringar anfördes vidare: X-bolaget äger samtliga aktier i Y-bolaget som i sin tur äger samtliga aktier i Z-bolaget. Beslut har fattats att snarast fusionera de två sistnämnda bolagen. - Nämnden äger vid sin prövning förutsätta att bolagets aktier ägs av ett stort antal fysiska personer (aktierna i bolaget är noterade på OM Stockholmsbörsens 0-lista). - Vidare äger nämnden förutsätta att bolaget uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom. I denna förutsättning innefattas att förvaltningen inte har sådana former att den kan betraktas som handel med värdepapper. - Nämnden äger slutligen förutsätta att det kapital som tillförts bolaget i samband med nyemission i bolaget per 2000-07-03 kommer att investeras på det sätt som anges och i de sektorer som beskrivs nedan. - Kvarvarande rekvisit för att uppfylla förutsättningarna för att betraktas som ett investmentföretag är att bolagets väsentliga uppgift är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda sina aktieägare riskfördelning. - I ansökningen anfördes vidare. X-bolagets investeringsstrategi kan beskrivas som en strävan efter investeringar i unga företag med nya idéer och starkt management inom den s kTimesektorn. Time står här för Telekommunikation, Informationsteknologi, Media och Entertainment. - Gemensamt för investeringsstrategin är att investera i utvecklings- och tillväxtföretag med en tydlig potential till värdeökning och därmed ökat värde för X-bolagets aktieägare. - X-bolaget bidrar med, förutom kapital, erfarenhet, kontaktnät och specifik branschkompetens inom så vitt skilda sektorer som bank och finans, cementindustri, råvaruhandel, informationsteknologi, resenäring. Detta ökar möjligheten för ett portföljbolag att öka i värde. - I investeringsportföljen ingår för närvarande 28 företag. Portföljen förutsätts per årsskiftet 2000/2001 innehålla 35-50 investeringar. Intressebolagens resultat är inte tillgängliga för X-bolaget. - X-bolaget vill poängtera att den investeringsstrategi som föreligger inom våra sektorer innebär i sig såväl ett välfördelat värdepappersinnehav som en välspridd riskfördelning för aktieägarna i bolaget. - I komplettering till ansökningen uppgavs att per november 2000 uppgick ej investerat kapital till cirka 500 milj. kr. - Skatterättsnämnden (2001-03-16, Kindlund, Wingren, Brydolf, Ståhl, Svensson, Tollerz, Virin): Bolaget är inte ett investmentföretag. - Motivering. Med hänsyn till storleken av ännu inte investerat kapital och till att uppgift om aktuellt värde på aktieportföljen inte har lämnats finner nämnden att det inte är klart dokumenterat att bolaget f.n. uppfyller förutsättningarna för att behandlas som ett investmentföretag enligt 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt respektive 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), jfr. RÅ 1991 ref. 88. - I överklagande till Regeringsrätten yrkade bolaget att det skulle betraktas som ett investmentföretag från och med ingången av år 2001 eller i vart fall - med hänsyn till gjorda investeringar under första halvåret 2001 - från och med ingången av år 2002. Bolaget åberopade vad som anförts i ansökan om förhandsbesked samt tillade bl.a. att efter hänsynstagande till administrationskostnader m.m. skulle hela det tillgängliga kapitalet komma att ha investerats vid utgången av år 2003. - Riksskatteverket hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2002-03-01, Lindstam, Nordborg, Wennerström, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör, med utgångspunkt i de omständigheter som Skatterättsnämnden lagt till grund för sitt avgörande, samma bedömning som nämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubrikerna Skälen för Regeringsrättens avgörande och Regeringsrättens avgörande. (fd II 2002-02-06, Erliksson)

*REGI