RÅ 2002 not 34

Vägrat avdrag för underskott i nystartad verksamhet (avslag) / När taxeringsfråga i sak prövats av kammarrätt skulle ansökan om resning med avseende på samma fråga prövas av Regeringsrätten

Not 34. Ansökan om resning av B.T. i mål ang. inkomsttaxering 1997. - I sin självdeklaration vid 1997 års taxering yrkade B.T. avdrag för bl.a. hyreskostnader i egen bostad med 24 000 kr och för underskott av aktiv näringsverksamhet med 31 028 kr. Skattemyndigheten i Stockholm meddelade den 17 mars 1998 att man övervägde att medge avdrag med 2 000 kr för hyreskostnad. I skrivelse den 25 mars 1998 accepterade han detta. Han yrkade dessutom avdrag för ombyggnadskostnad med 89 474 kr och 70 öre avseende taxeringsåret 1998. I omprövningsbeslut den 3 april 1998 vägrade skattemyndigheten honom avdrag för ombyggnadskostnad då den avsåg taxeringsåret 1998. Avdrag medgavs för lokalkostnad med 2 000 kr. Allmänt avdrag om 31 028 kr avseende underskott i nystartad näringsverksamhet medgavs inte. Han överklagade beslutet och yrkade avdrag med 24 000 kr för verksamhet i egen bostad samt att underskott i nystartad näringsverksamhet med 31 028 kr skulle få kvittas mot övriga förvärvsinkomster. Skattemyndigheten vidhöll den 17 juni 1999 tidigare beslut avseende lokalkostnaden men beslutade att medge honom allmänt avdrag för uppkommet underskott i nystartad verksamhet med 9 028 kr (31 028 kr - 24 000 kr + 2 000 kr). Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 30 september 1999 (mål nr 6897-99) hans överklagande. Han överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade avdrag för hyreskostnad med 4 000 kr/mån eller att avdrag för ombyggnadskostnad med 89 475 kr medgavs eller att ett mer skäligt schablonavdrag beräknades. Kammarrätten avvisade i dom den 10 april 2000 (mål nr 8051-1999) yrkandet om avdrag för ombyggnadskostnad då denna fråga inte prövats av länsrätten. I övrigt avslogs överklagandet. Han begärde den 15 augusti 2000 hos skattemyndigheten att hans inkomst skulle reduceras med 25 535 kr avseende ej medgivna kostnader ingående i underskott i nyetablering av näringsverksamhet. Skattemyndigheten avvisade hans begäran den 31 januari 2001. Hinder för omprövning förelåg enligt 4 kap. 8 § taxeringslagen (1990:324) då samma fråga tidigare avgjorts av länsrätt och kammarrätt. Han överklagade avvisningsbeslutet hos länsrätten som i dom den 30 augusti 2001 (mål nr 5277-01) avslog överklagandet. - B.T. ansökte hos kammarrätten om resning. I beslut i protokoll den 5 december 2001 (mål nr 6275-2001) avvisade kammarrätten hans resningsansökan och överlämnade handlingarna i målet till Regeringsrätten. Som motivering angavs att kammarrätten i domen den 10 april 2000 avgjort målet slutligt, varför Regeringsrätten enligt 2 § och 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289) var rätt prövningsinstans. -Regeringsrätten (2002-03-12, Ragnemalm, Almgren, Kindlund): Regeringsrätten delar kammarrättens uppfattning att ansökningen skall prövas av Regeringsrätten. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. B.T. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrätten avslår B.T:s resningsansökan. (fd I 2002-02-26, Katrine Olsson)

*REGI

*INST