RÅ 2002 not 46

Regeringen avvisat överklagande av beslut om avslag på ansökan om bildande av kulturreservat / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 46. Ansökan av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik (föreningen) och B.S. om rättsprövning av beslut att avvisa ett överklagande av beslut att avslå en ansökan om bildande av kulturreservat. - Föreningen lämnade under 1998 en begäran till Regeringen att "den kulturhistoriskt intressanta smalspårsjärnvägen Växjö-Västervik" skulle förklaras som kulturreservat enligt miljöbalken. - Regeringskansliet överlämnade i maj 1999 ärendet till Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län med hänvisning till att det är en typ av ärende som avgörs av länsstyrelserna. -Länsstyrelsen i Kronobergs län (1999-12-13) beslöt att inte förklara smalspårsjärnvägen Växjö-Västervik, delen i Kronobergs län, för kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken och anförde som motivering för sitt beslut följande. Begreppet kulturreservat är nytt i och med miljöbalkens tillkomst och har i första hand kommit till för att göra det möjligt att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Av balkens förarbeten (prop. 1997/98:45 Del I s. 325) framgår att den nya skyddsformen bör ses som ett kompletterande instrument till naturminneslagen, när denna lags regler inte är tillräckliga. Länsstyrelsen finner därför inte att tillräckliga skäl föreligger för att förklara smalspårsjärnvägen för kulturreservat. - Föreningen överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas och att den aktuella delen av smalspårsjärnvägen skulle förklaras som kulturreservat enligt miljöbalken. - Regeringen (Miljödepartementet, 2000-12-14) tog inte upp överklagandet till prövning och anförde som skäl för beslutet: Rätten att överklaga det aktuella beslutet följer av bestämmelserna i 16 kap. 12 § miljöbalken. Där framgår det bl.a. att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. - Frågor om att förklara mark- eller vattenområde som kulturreservat prövar länsstyrelsen i princip oberoende av begäran. Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik har hos länsstyrelsen haft ställning som förslagsställare eller anmälare och inte som sökande eller annan part. Regeringen finner inte att länsstyrelsens beslut haft sådana verkningar för Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik att föreningen har rätt att överklaga beslutet. Överklagandet skall därför inte tas upp till prövning. - Föreningen och B.S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde till stöd för sin ansökan bl.a. följande. Länsstyrelsen i Kronobergs län avslog den 13 december 1999 föreningens begäran att förklara smalspårsjärnvägen Växjö-Västervik, delen i Kronobergs län, som kulturreservat. Regeringen har gjort bedömningen att länsstyrelsens beslut inte haft sådana verkningar för föreningen att den har rätt att överklaga beslutet. Föreningens verksamhet drabbas allvarligt av beslutet om kulturreservat. Föreningen är ägare till flertalet av de rälsbussar, som är tänkta att trafikera banan, och genom det uteblivna skyddet kan föreningen inte bedriva ordinarie föreningsverksamhet med tåg på banan. De uteblivna intäkterna har dessutom betydelse för möjligheterna att underhålla fordonen långsiktigt. - Regeringsrätten (2002-04-17, Lindstam, Nordborg, Nilsson, Wennerström, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild. Enligt 3 § rättsprövningslagen gäller vidare att en ansökan om rättsprövning av ett beslut skall ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. - Regeringen meddelade sitt klandrade beslut den 14 december 2000. Först i samband med att föreningen genom sin företrädare P.C. - i skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 29 mars 2001 - kompletterade föreningens ansökan om rättsprövning uppgav P.C. att också B.S., med honom som ombud, ansökte om rättsprövning. B.S:s ansökan om rättsprövning har således kommit in efter utgången av den tid som anges i 3 § rättsprövningslagen och skall därför redan på denna grund avvisas. - När det gäller föreningens ansökan om rättsprövning avser regeringens beslut frågan om föreningen haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att inte förklara en järnvägssträcka som kulturreservat. Sistnämnda avgörande innebär inte någon myndighetsutövning mot enskild. Vid angivet förhållande utgör då inte heller regeringens beslut att inte ta upp föreningens överklagande av länsstyrelsens beslut till prövning ett sådant avgörande som kan bli föremål för rättsprövning. Även föreningens ansökan skall därför avvisas. (fd II 2002-03-20, I. Larsson)

*REGI

*INST