RÅ 2002 not 51

Fråga om beskattning av s.k. aktiekorgbevis (förhandsbesked)

Not 51. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde A.A. följande. Han avser att teckna av X-banken utgivna s.k. aktiekorgbevis med hävstång och riskreducering avseende Ericsson B. Det angivna instrumentet kan i korthet beskrivas enligt följande. - Ett aktiekorgbevis är ett aktierelaterat finansiellt instrument som består av en korg av derivat av underliggande aktier. I den föreliggande aktiekorgen är den underliggande aktien Ericsson B. Aktiekorgbeviset, med teckningskursen 90 kr, är normerat till ett belopp om 90 kr som investeras i derivat avseende det motsvarande antal aktier (eller delar därav) som till den fastställda startkursen erhålls för detta belopp. Aktiekorgen innehåller en barriärsäljoption som medför att om den underliggande aktien inte någon gång under löptiden noteras till ett värde understigande 60 procent eller mindre av startkursen så erhålls alltid ett belopp motsvarande minst 100 kr vid slutdagen. Vid en stigande aktiekurs för det underliggande instrumentet erhålls avkastning motsvarandedubbla den procentuella kursstegringen med den begränsningen att utställda köpoptioner maximerar avkastningen till 28-35 procent av startkursen. Denna maximala vinst kommer att fastställas på startdagen. Skulle å andra sidan den underliggande aktien någon gång under löptiden falla ned till ett värde understigande 60 procent eller mindre av startkursen så upphör den riskreducering som följer av säljoptionen. Placeraren får därvid vidkännas en eventuell nedgång i aktiekursen på så sätt att han endast erhåller de underliggande aktierna. Det förhållandet att aktiekursen någon gång under löptiden har understigit nämnda nivå innebär dock inte att placeraren inte får tillgodogöra sig dubbla avkastningen på en eventuell kursstegring i förhållande till startkursen. - Det aktuella Aktiekorgbeviset, som kommer att ha en löptid om ca 18 månader, kommer att köpas till teckningskurs i primärmarknaden och handlas till marknadspris i sekundärmarknaden. Notering kommer att ske vid Stockholmsbörsen under listan för övriga finansiella instrument, warrants m.m. Innehavaren av Aktiekorgbeviset äger inte den underliggande aktien och har således inte rätt till vare sig utdelning eller andra aktieägarrättigheter. Aktiekorgbeviset är ett derivat av europeisk typ. - Mot bakgrund av ovanstående redovisning hemställes om svar på följande frågor. -1a. Skall Aktiekorgbeviset beskattas som en enhet, dvs. skall en sammantagen beräkning ske av vinst eller förlust på instrumentet, eller skall någon del av eventuell avkastning särskiljas, exempelvis på så sätt att någon del av avkastningen skall anses utgöra ränta? - 1b. Om någon del vid inlösen skall anses utgöra ränta, skall i så fall även någon del av vinsten vid avyttring under löptiden behandlas som upplupen ränta och hur skall i så fall denna bestämmas? - 2a. Skall vinst eller förlust på Aktiekorgbeviset i sin helhet skattemässigt behandlas enligt reglerna för delägarrätter eller skall sådan vinst/förlust i sin helhet eller till någon del behandlas enligt reglerna för fordringsrätter. - 2b. Blir svaret på fråga 2a annorlunda om Aktiekortbeviset avyttras under löptiden? - 3. Vilka bestämmelser skall tillämpas vid kvittning av vinst eller förlust på Aktiekorgbeviset? - 4. Kommer svaret på frågorna 1a, 1b, 2a, 2b och 3 i något avseende att bli annorlunda om sökanden i stället för att teckna sig för Aktiekorgbevis i primärmarknaden köper Aktiekorgbevis i sekundärmarknaden? - 5. Skall den s.k. restvärdemetoden användas för beräkning av hela eller någon del av anskaffningsvärdet för Aktiekorgbeviset? - 6 Skall Aktiekorgbeviset anses marknadsnoterat? - 7a. Om Aktiekorgbeviset anses marknadsnoterat till vilket värde skall det i så fall tas upp vid förmögenhetsbeskattningen? - 7b. Om Aktiekorgbeviset anses onoterat till vilket värde skall det i så fall tas upp vid förmögenhetsbeskattningen? - Skatterättsnämnden (2001-11-28, André, Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. (Frågorna 1a, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 och 7a). Oavsett om sökanden förvärvat aktiekorgsbeviset (Beviset) genom teckning eller köp skall vid en avyttring av Beviset genom inlösen eller på annat sätt hela skillnaden mellan ersättningen för avyttringen (minskad med eventuella avyttringsutgifter) och anskaffningsutgiften behandlas som kapitalvinst eller kapitalförlust på marknadsnoterad delägarrätt. Bestämmelserna i 48 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är inte tillämpliga. Kapitalförlust kvittas mot sådana kapitalvinster som anges i 48 kap. 20 § IL eller till 70 procent enligt 48 kap. 24 § IL. Vid förmögenhetsbeskattningen skall Beviset tas upp till 80 procent av det vid beskattningsåret senast noterade värdet. - Motivering. Ingen del av den eventuella ersättning som kommer att utbetalas vid inlösen av Beviset kan anses vara garanterad. Beviset skall därför, med hänsyn till sin konstruktion, vid inkomstbeskattningen behandlas som ett s.k. odelbart instrument. Av konstruktionen följer vidare att det skall anses vara en delägarrätt enligt 48 kap. 2 § första stycket IL. Med de förutsättningar som lämnats för förhandsbeskedet får Beviset anses vara marknadsnoterat enligt 48 kap. 5 § IL och skall vid förmögenhetsbeskattningen tas upp till det värde som anges i 12 första meningen lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. - Beskedet omfattar inte avyttring av Bevis som förvärvats under de tre sista dagarna av löptiden, tillika mätdagar för slutkurs. - Frågorna (1b) och 7b förfaller. - RSV överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked beträffande frågorna 1a, 1b, 4 (vad avser frågorna 1a och 1b) samt 5 och yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas i dessa delar. - A.A. hemställde att Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet i de överklagade delarna. - Regeringsrätten (2002-04-24, Lavin, Hulgaard, Almgren, Stävberg, Kindlund) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande de frågor som överklagats och fastställde nämndens förhandsbesked i de delar som det överklagats. (fd I 2002-03-21, Erliksson)

*REGI

*INST