RÅ 2002 not 56

Framställning hos Regeringsrätten att få del av föredragningspromemoria avslogs med hänvisning till att någon promemoria inte tagits om hand för arkivering

Not 56. Framställning av P.N. att ta del av handling. - P.N. begärde hos Regeringsrätten att få del av föredragningspromemorian i två där avgjorda mål.- Regeringsrätten (2002-04-30, Nordborg, Nilsson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen är minnesanteckningar inte allmän handling, om anteckningarna inte tas om hand för arkivering. Med minnesanteckningar förstås bl.a. promemorior som har kommit till endast för ett måls föredragning eller beredning. - Av företagen utredning framgår att någon föredragningspromemoria inte har tagits om hand för arkivering med avseende på de aktuella målen. Någon handling att lämna ut finns sålunda inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår P.N:s begäran. (fd II 2002-04-17, Liljeros)

*REGI

*INST