RÅ 2002 not 7

Överklagande av kammarrätts beslut om ersättning till offentligt biträde avvisades med hänvisning till att kammarrätten inte medgett överklagandetillstånd

Not 7. Överklagande av R.H-C. ang. ersättning till offentligt biträde. - R.H-C., som var förordnad som offentligt biträde i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, yrkade i Länsrätten i Östergötlands län ersättning för arbete med visst belopp. Länsrätten reducerade det begärda beloppet. R.H-C. överklagade till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten avslog i beslutet den 29 mars 2001 överklagandet och angav att talan mot beslutet inte fick föras. - R.H-C. överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten och yrkade att hon skulle tillerkännas ersättning med vad hon yrkat i länsrätten. -Regeringsrätten (2002-01-21, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 § andra stycket lagen (1996:1620) om offentligt biträde får kammarrätts beslut i en överklagad fråga angående ersättning till offentligt biträde inte överklagas. Kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 36 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291). Sådant medgivande föreligger inte. R.H-C:s talan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar R.H-C:s talan. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat i fråga om sekretess. (fd II 2002-01-15, Svens-Jonsson)

*REGI

*INST