RÅ 2002 not 84

För byggnad inom byggnadsminneförklarat område (felaktig handläggning, avslag)

Not 84. Ansökan av Lindstrands Bygg AB m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Linköpings kommun (2001-06-19) beslutade att anta detaljplan för kvarteret Adjunkten i Linköping. - Sedan beslutet överklagats beslutadeLänsstyrelsen i Östergötlands län (2001-09-21) att avslå överklagandena. - Lindstrands Bygg AB m.fl. överklagade. Klagandena anförde bl.a. att det kulturhistoriska intresset inte kunde anses i tillräcklig grad beaktat när en stor byggnad förläggs inom ett byggnadsminneförklarat område som inte får bebyggas. Vidare framhölls att länsstyrelsen haft att pröva en nybyggnation vilkens placering och principiella planform länsstyrelsen själv förordat och att länsstyrelsen genom länsantikvarien deltagit både i planprocessen och i ärendet om byggnadsminnet. - Lindstrands Bygg AB m.fl. ansökte om rättsprövning. - Regeringen (Miljödepartementet, 2002-01-31) avslog överklagandena och anförde: Av handlingarna framgår att länsstyrelsen genom beslut den 21 september 2001 lämnat tillstånd enligt 3 kap. 14 § kulturminneslagen (1988:950) till ändringar av byggnadsminnet Gamla Lärarhögskolan, fastigheten Adjunkten 1. För tillståndet har föreskrivits ett antal villkor. - Regeringen finner att detaljplanens utformning inte kan anses innebära sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kan godtas. De invändningar som de framfört mot planens utformning i övrigt och mot kommunens handläggning av ärendet utgör enligt regeringens mening inte tillräckliga skäl att upphäva kommunens planbeslut. Vad klagandena anfört om jäv utgör inte heller skäl att upphäva länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Lindstrands Bygg AB m.fl. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2002-06-11, Lindstam, Billum, Nilsson, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten finner inte att sökandena visat att regeringen vid beslutsfattandet felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10). Handlingarna i målet ger vidare inte stöd för att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2002-05-29, Hammarberg)

*REGI

*INST