RÅ 2002 not 88

Invändning om att motparter överklagat byggnadsnämnds beslut för sent prövades inte / Invändning i rättsprövningsmål om att motparter överklagat byggnadsnämnds beslut för sent prövades inte

Not 88. Ansökan av Siral System & Co AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov.- Byggnadsnämnden i Gotlands kommun (1995-09-06) beslutade om bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk; byggloven ändrades genom delegationsbeslut den 17 april 1996 varvid den tillåtna tornhöjden ökades. - Sedan byggnadsnämndens beslut överklagats av fastighetsägare och boende i området beslutade Länsstyrelsen i Gotlands län (1997-10-09) att bifalla överklagandena och upphäva byggnadsnämndens beslut såvitt avser vindkraftverket på fastigheten Havdhem Bols 2:1. - Siral System & Co AB överklagade länsstyrelsens beslut såvitt avser Havdhem Bols 2:1. Enligt bolaget hade överklagandena av byggnadsnämndens beslut kommit in för sent. Vidare hade bolaget inte beretts tillfälle att ta del av muntliga synpunkter under länsstyrelsens handläggning och bolaget hade inte heller blivit kallat till den besiktning länsstyrelsen gjort. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 21 september 1998 att med eget utlåtande överlämna ärendet till regeringen för prövning. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-06-20) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Av handlingarna framgår att tillstånd enligt miljöskyddslagen lämnats för en vindkraftsetablering på tolv verk i Kulleområdet. Det nu aktuella vindkraftverket på Havdhem Bols 2:1 omfattades inte av miljöskyddsprövningen men är placerat i anslutning till de tolv prövade vindkraftverken och närmare bebyggelse än dessa. - Vid prövningen av det nu överklagade bygglovsbeslutet finner regeringen mot bakgrund av bl.a. förhållandena i området att det inte framkommit sådana omständigheter som vid en avvägning mellan olika intressen i ärendet utgör skäl till annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Vad bolaget framfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Siral System & Co AB ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten med ändring av regeringens beslut skulle upphäva länsstyrelsens beslut och återförvisa ärendet i första hand till aktuell myndighet för rättidsprövning och i andra hand till länsstyrelsen för omprövning av ärendet i sak. Bolaget anförde bl.a. följande. Om det var byggnadsnämnden som skulle göra rättidsprövning innan överklagandena av bygglovsbeslutet överlämnades till länsstyrelsen, så har nämnden felaktigt underlåtit detta. Nämnden skulle ha avvisat överklagandena då de kommit in för sent. Alternativt skulle i stället länsstyrelsen, enligt den lagstiftning som gällde innan plan- och bygglagen (1987:10) ändrades den 1 januari 1996, ha rättidsprövat och avvisat överklagandena. Länsstyrelsen har vidare besiktigat platsen för vindkraftverket utan att bolaget beretts möjlighet att närvara, medan däremot representanter för klagandena närvarat. Om ärendet genom besiktningen tillförts nya uppgifter skulle dessa ha dokumenterats och kommunicerats med bolaget enligt 15 och 17 §§förvaltningslagen (1986:223) innan ärendet avgjordes. Det finns även anledning att ifrågasätta om länsstyrelsens handläggning och beslut uppfyller kravet på saklighet och opartiskhet enligt 1 kap. 9 § regeringsformen. - Regeringsrätten (2002-06-13, Lindstam, Billum, Nordborg, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad först gäller frågan om överklagandena av nu aktuella bygglovsbeslut skett inom föreskriven tid saknas numera, sedan handlingarna i ärendet överlämnats från byggnadsnämnden till länsstyrelsen som sedan i sak prövat ärendet, skäl för en vidare prövning av om bygglovsbesluten överklagats i rätt tid. - Regeringsrätten finner vidare att det vid ärendets handläggning i övrigt inte har påvisats något fel som kan ha påverkat utgången. Bolaget har inte heller visat att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i bygglovsärenden. Av vad bolaget anfört följer således inte att regeringens beslut strider mot de av bolaget åberopade lagbestämmelserna. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2002-05-15, Amgren)

*REGI

*INST