RÅ 2002 not 92

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 92. Ansökan av K.N. om resning. - Malmöhus allmänna försäkringskassa beslutade den 3 juli 1992 att ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring inte kunde betalas ut till K.N. Enligt beslut den 12 december 1994 avvisade försäkringskassan K.N:s begäran om omprövning som för sent inkommen samtidigt som kassan inte fann skäl att ta upp ärendet med stöd av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Länsrätten i Malmöhus län avslog den 17 mars 1995 K.N:s överklagande av kassans beslut varefter Kammarrätten i Göteborg i dom den 7 mars 1997, sedan K.N överklagat, inte ändrade länsrättens dom. Kammarrätten avvisade den 7 mars 2000 KN:s överklagande som för sent inkommet varefter Regeringsrätten den 18 januari 2001, med anledning av K.N:s överklagande, fastställde kammarrättens avvisningsbeslut. Sistnämnda överklagande, i vilket K.N. bl.a. anförde att ärendet blivit fel från början, ansågs innefatta en ansökan om resning. -Regeringsrätten (2002-06-18, Hulgaard, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. K.N:s ansökan om resning får anses avse det ärende som avgjordes genom försäkringskassans beslut den 3 juli 1992. Detta beslut har inte i sak överprövats av någon domstol utan således slutligt avgjorts av en förvaltningsmyndighet. Ansökningen om resning skall följaktligen prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar K.N:s resningsansökan och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd I 2002-05-29, Bergquist)

*REGI

*INST