RÅ 2002 not 99

Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus inom icke planlagt område (intresseavvägning, handläggningsfel, avslag)

Not. 99. Ansökan av K.F. om rättsprövning av beslut i fråga om förhandsbesked avseende bygglov. - Samhällsbyggnadsnämnden i Orusts kommun beslutade den 27 september 2000 att bevilja förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, för byggande av ett enbostadshus på Malön 1:28 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 26 februari 2001 att avslå överklagandet. - K.F. överklagade länsstyrelsens beslut. Han hänvisade till vad han tidigare anfört i ärendet och framhöll att området är helt olämpligt för byggnation. - Kammarrätten i Göteborg hade genom beslut den 27 april 2001 med eget utlåtande överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten hade därvid anfört följande. Beträffande frågan om åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap. PBL vill kammarrätten som eget yttrande anföra att rätten delar länsstyrelsens bedömning att åtgärden inte strider mot 3 kap. 1 § och 2 § PBL. - K.F. inkom med ytterligare en skrivelse. Han anförde bl.a. följande. PBL måste inrymma också hänsynstagande till grannar då frågan om bygglov avgörs. Han föreslog att ett besök på platsen skulle göras innan beslut fattades. -Regeringen (Miljödepartementet, 2001-09-13): Regeringen finner att ärendet kan avgöras utan besök på platsen. Med hänsyn bl.a. till vad kammarrätten anfört kan bestämmelserna i 3 kap. PBL inte anses utgöra hinder mot det meddelade förhandsbeskedet. Vad K.F. anfört utgör enligt regeringens mening inte heller i övrigt skäl för regeringen att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - K.F. ansökte om rättsprövning. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att regeringens beslut tills vidare inte skall gälla. Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Den fastighet för vilken förhandsbesked om bygglov har meddelats utgörs av en stor platå cirka fem meter ovanför hans fastighet. De som avser att bygga på platån kommer att få total insyn över hans fastighet. I ett tättbebyggt samhälle får man finna sig i det men i ett icke planlagt område där det finns gott om alternativa platser att bygga hus på kan det inte vara nödvändigt att låta en familj på det sättet få försämra för dem som bott på platsen i 40 år. Utöver det obehag som insynen medför kommer ett bostadshus beläget ovanför hans hus att drastiskt försämra värdet på hans fastighet. Eftersom markområdet är stort nog att rymma en mindre by bör en plan upprättas. Han har framfört önskemål om att företrädare för beslutande myndigheter skall besöka platsen och diskutera placeringen av det planerade huset med berörda parter. Detta har dock inte beaktats. - Regeringsrätten (2002-06-24, Lavin, Schäder, Melin, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked avseende bygglov eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång i målet faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast.(fd I 2002-05-29, I. Larsson)

*REGI

*INST