RÅ 2003 not 111

Mål om nedsättning av socialavgifter i stödberättigad verksamhet (avslag) / Påstådd felaktig uppgift från domstolspersonal om överklagandetiden i mål om nedsättning av socialavgifter (avslag)

Not 111. Överklagande av Tandådalen Linbane AB (bolaget) av beslut ang. avvisning av överklagande m.m. - Länsrätten i Dalarnas län fann i dom den 1 september 1999 att bolaget inte var berättigat till nedsättning av socialavgifter för uppbördsmånaderna februari-oktober 1995 och att bolaget därför skulle påföras ytterligare arbetsgivaravgifter med 1 487 029 kr. Som skäl härför angav länsrätten att då bolagets verksamhet till endast ca 65 procent utgjordes av stödberättigad verksamhet, kunde yrkad nedsättning inte medges. Bolaget överklagade till Kammarrätten i Sundsvall, som i dom den 20 december 2002 (mål nr 3374-1999) avslog överklagandet. Bolaget överklagade domen genom en skrivelse som kom in den 28 februari 2003. Kammarrätten avvisade enligt beslut i protokoll den 7 mars 2003 bolagets överklagande med hänvisning till att bolaget fått del av kammarrättens dom den 27 december 2002 men att överklagandet kommit in först den 28 februari 2003 och således för sent. - Bolaget överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. I andra hand yrkade bolaget att den försuttna tiden för att överklaga kammarrättens dom den 20 december 2002 skulle återställas. Bolaget anförde bl.a. följande. En skattejurist, som fått bolagets uppdrag att biträda vid överklagandet till Regeringsrätten, hade ringt till kammarrätten och därvid fått uppgift om att bolaget delgivits kammarrättens dom den 30 december 2002. Om det delgivningsdatum som kammarrätten uppgivit hade varit riktigt har överklagandet kommit in i rätt tid. Eftersom kammarrätten lämnat felaktig uppgift om när bolaget delgivits måste det anses ursäktligt att överklagandet kommit in en dag för sent. - I en skrivelse, som kom in till Regeringsrätten den 3 april 2003, fullföljde bolaget sin talan i sak. Bolaget angav att skrivelsen var att uppfatta som en ansökan om resning för det fall försutten tid inte kunde återställas. Bolaget yrkade att Regeringsrätten medgav bolaget nedsättning av socialavgifter för utgiftsåret 1995 med 1 487 029 kr. Bolaget yrkade vidare ersättning för kostnader för biträde enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. -Regeringsrätten (2003-06-11, Nordborg, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten konstaterar att bolaget enligt delgivningskvitto tagit del av kammarrättens dom den 27 december 2002 och att bolagets överklagande av kammarrättens dom kommit in den 28 februari 2003 och därmed för sent. Det finns därför inte skäl att ändra avvisningsbeslutet. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. De omständigheter som bolaget har åberopat kan inte anses utgöra giltig ursäkt för att överklagandet kommit in för sent. På grund härav föreligger inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bolaget har inte visat att sådana skäl föreligger. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningarna om återställande av försutten tid och resning. - Regeringsrätten avslår bolagets yrkande om ersättning för kostnader enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (fd I 2003-05-06, Bergquist)

*REGI

*INST