RÅ 2003 not 12

Återkallelse av serveringstillstånd (resningsärende, avslag) / Yrkande i fråga om återkallelse av serveringstillstånd om undanröjande av kammarrätts dom på grund av domvilla prövat endast som en ansökan om resning (avslag)

Not 12. Ansökan av L.S. om resning i mål om serveringstillstånd. - Socialnämnden i Åre återkallade genom beslut den 23 mars 2000 det serveringstillståndet som beviljats L.S. Kommunens beslut överklagades av L.S. hos Länsrätten i Jämtlands län som i dom den 28 december 2000 undanröjde det överklagade beslutet. Kommunen överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Sundsvall som i dom den 28 februari 2002 upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Sedan L.S. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 28 november 2002 att inte meddela prövningstillstånd i målet (mål nr 1494-2002). - L.S. ansökte om resning i målet. Han yrkade alternativt att kammarrättens dom skulle undanröjas på grund av domvilla. Vidare yrkade han att Regeringsrätten skulle förordna interimistiskt i saken i avvaktan på Regeringsrättens slutliga avgörande av resningsfrågan. Han anförde bl.a. följande. Ansökan om resning alternativt klagan över domvilla i analogi med reglerna i rättegångsbalken föranleds endast av den uppenbara feltolkning och den uppenbart felaktiga lagtillämpning som kammarrättens dom grundar sig på. Den aktuella typen av tillstånd skall obligatoriskt behandlas enligt artikel 6 punkt 1 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kammarrätten har begått allvarliga fel genom att inte följa gällande svensk lag i ämnet. Kammarrätten har i sitt resonemang kommit in på grunder som inte alls åberopats av motparten i målet, nämligen grumliga obestyrkta påståenden om att bulvanförhållanden skulle föreligga, trots att motparten återtagit sådana tidigare framförda icke alls underbyggda påståenden. Det är motparten som har bevisbördan för att en begäran eller en anfordran har framställts i enlighet med lagtextens krav i 8 kap.4 och 5 §§alkohollagen (1994:1738). -Regeringsrätten (2003-02-06, Wennerström, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. L.S. har ansökt om resning och alternativt klagat över domvilla. Det särskilda rättsmedlet klagan över domvilla har inte någon tillämpning för Regeringsrättens vidkommande. Sådana omständigheter som enligt 59 kap. 1 § rättegångsbalken kan föranleda en tillämpning av rättsmedlet kan emellertid beaktas av Regeringsrätten när Regeringsrätten behandlar en ansökan om resning. Regeringsrätten prövar således vad L.S. anfört endast inom ramen för ett resningsförfarande. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad L.S. har anfört visar inte att det finns sådana skäl. Hans ansökan om resning skall därför avslås. - Vid denna bedömning faller frågan om interimistiskt förordnande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2003-01-22, Nielsen)

*REGI

*INST