RÅ 2003 not 13

Skattetillägg som påförts sedan den skattskyldige avlidit undanröjdes

Not 13. Överklagande av dödsboet efter R.O. och Riksskatteverket ang. skattetillägg vid inkomsttaxering 1995. - Skattemyndigheten i Gävleborgs län beslutade vid 1995 års taxering att påföra R.O. skattepliktig realisationsvinst vid avyttring av en andel i ett handelsbolag samt att påföra honom skattetillägg. R.O. överklagade beslutet hos Länsrätten i Gävleborgs län och yrkade att någon realisationsvinst inte skulle påföras honom och att skattetillägget skulle undanröjas. Genom dom den 18 november 1998 biföll länsrätten överklagandet. Skattemyndigheten överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall som enligt dom den 3 april 2002 undanröjde länsrättens dom och fastställde skattemyndighetens beslut. - R.O. avled den 22 mars 2002. - Såväl dödsboet efter R.O. som Riksskatteverket yrkade att kammarrättens dom skulle undanröjas till den del R.O. därigenom påförts skattetillägg och hänvisade till att skattetillägg inte fick påföras sedan den skattskyldige hade avlidit. - Dödsboet yrkade även ersättning med 9 375 kr för ombudskostnader i Regeringsrätten avseende tre timmars arbete. Riksskatteverket tillstyrker att ersättning beviljades med 5 000 kr då högre kostnader för ombud inte skäligen kunde anses ha behövts för att ta till vara dödsboets rätt. -Regeringsrätten (2003-02-07, Lindstam, Schäder, Almgren, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 5 kap. 12 § första stycket taxeringslagen (1990:324) följer att skattetillägg inte får påföras sedan den skattskyldige har avlidit. Eftersom R.O. var avliden vid tiden för kammarrättens dom förelåg inte rättslig grund för att påföra skattetillägg. Överklagandena skall därför bifallas. - Dödsboet får anses berättigat till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för sina kostnader i målet med som skäliga ansedda 5 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer påfört skattetillägg. - Regeringsrätten tillerkänner dödsboet ersättning av allmänna medel med 5 000 kr. (fd II 2003-01-22, Palmstierna)

*REGI

*INST