RÅ 2003 not 152

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Anstånd med inbetalning av skatt för vilken företrädare för juridisk person var betalningsskyldigt / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med inbetalning av skatt för vilken företrädare för juridisk person var betalningsskyldig (prejudikatskäl)

Not 152. Överklagande av A-T.J. och J.L. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om anstånd med inbetalning av skatt. - A-T.J. var fram till utgången av mars 2000 ensam aktieägare och styrelseledamot i Automotive Bil & Leasing Lidingö AB (bolaget). J.L. inträdde därefter som ensam styrelseledamot men hade i praktiken företrätt bolaget sedan det startade år 1995. Skattemyndigheten påförde bolaget ytterligare mervärdesskatt för redovisningsperioder under åren 1997-1999 med - efter omprövning - 3 741 820 kr. Bolaget överklagade besluten hos Länsrätten i Stockholms län. - Södra Roslags tingsrätt förpliktade den 12 juni 2002 A-T.J. och J.L. att solidariskt jämte bolaget till staten utge bolagets obetalda mervärdesskatt om 3 741 820 kr. Domen överklagades hos Svea hovrätt. - A-T.J. och J.L. ansökte om anstånd med inbetalning av mervärdesskatten. Skattemyndigheten i Stockholm beslutade den 23 oktober 2002 att avvisa ansökningarna på grund av att bestämmelserna om anstånd inte ansågs tillämpliga i fråga om företrädares betalningsskyldighet. Sedan A-T.J. och J.L. överklagat skattemyndighetens beslut avslog Länsrätten i Stockholms län överklagandena i dom den 25 november 2002. A-T.J. och J.L. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som i protokoll den 15 januari 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Domstolarna avslog vidare av dem framställda yrkanden om ersättning för kostnader. - A-T.J. och J.L. yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten och att de skulle beviljas ersättning för kostnader i länsrätten och kammarrätten med 15 000 kr vardera samt i Regeringsrätten med 2 500 kr vardera. - Riksskatteverket tillstyrkte att prövningstillstånd meddelades i kammarrätten samt att ersättning beviljas med begärda belopp minskade med däri ingående mervärdesskatt. -Regeringsrätten (2003-09-24, Billum, Sandström, Hulgaard, Almgren, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagande av länsrätts beslut om anstånd med inbetalning av skatt får enligt 22 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, prövas av kammarrätt endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, skall prövningstillstånd meddelas om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Målet i Regeringsrätten gäller huruvida kammarrätten bort meddela tillstånd för prövning av A-T.J:s och J.L:s överklagande av länsrättens beslut i fråga om avvisning av deras ansökningar om anstånd med inbetalning av mervärdesskatt. - Enligt 12 kap. 6 § SBL är en företrädare för en juridisk person som underlåtit att betala skatt tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten. Talan om att ålägga betalningsskyldighet skall enligt 12 kap. 7 § föras vid allmän domstol. - I 17 kap. SBL finns bestämmelser om att en skattskyldig kan beviljas anstånd med inbetalning av skatt. Huvudbestämmelsen finns i 17 kap. 2 § som reglerar möjligheten till anstånd i tre punkter varav två anknyter till att den skattskyldige har begärt omprövning av eller överklagat ett beskattningsbeslut. I 17 kap. 4-6 b §§ SBL regleras frågan om anstånd i särskilda - i målet inte aktuella - situationer. Slutligen finns i 17 kap. 7 § SBL en bestämmelse om att skattemyndigheten kan bevilja anstånd även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 1-6 a §§ om synnerliga skäl föreligger. - Beträffande skatt och skattskyldig finns definitioner i 1 kap. 4 § andra och tredje styckena SBL som, såvitt nu är av intresse, innehåller följande. Enligt andra stycket likställs med skatt belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för enligt SBL eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna lag, enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Med skattskyldig likställs enligt tredje stycket delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt. - I 11 kap. 1 § första stycket SBL föreskrivs att det genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek. I paragrafens andra stycke anges att med beskattningsbeslut anses också bl.a. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap. Vidare föreskrivs i 11 kap. 2 § SBL att beskattningsbeslut skall fattas för varje redovisningsperiod för sig och med ledning av de uppgifter som lämnats i en deklaration och andra tillgängliga uppgifter. - Regleringen i SBL ger inte något entydigt svar på den i målet aktuella frågan om tillämpningen av bestämmelserna om anstånd beträffande företrädares betalningsskyldighet för en juridisk persons skatt. Vägledande domstolsavgöranden saknas. Det är därför av vikt för rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför enligt 34 a § andra stycket 1 FPL ha meddelat prövningstillstånd. - I fråga om ersättning med stöd av lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. finner Regeringsrätten att A-T.J. och J.L. - som får antas sakna rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt - bör beviljas ersättning med yrkat belopp för kostnader i Regeringsrätten. Frågan om ersättning för kostnader i länsrätten och kammarrätten bör prövas av kammarrätten vid den fortsatta handläggningen där. - Regeringsrättensavgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A-T.J. och J.L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av deras överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 25 november 2002. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. - Regeringsrätten beviljar A-T.J. och J.L. ersättning av allmänna medel för kostnader i Regeringsrätten med 2 500 kr vardera och överlämnar framställningen om ersättning för kostnader i länsrätten och kammarrätten till Kammarrätten i Stockholm. (fd I 2003-09-04, Kristiansson)

*REGI

*INST