RÅ 2003 not 180

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial ansågs den för forskningsprojektet ansvarige inte ha rätt att ansöka om resning

Not 180. Ansökan av C.G. om resning i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - L.E. och E.K. begärde var för sig att få ta del av vissa handlingar i ett forskningsmaterial vid Göteborgs universitet, ingående i ett av bl.a. C.G. bedrivet forskningsprojekt. Universitetet avslog i två skilda beslut deras framställningar med hänvisning till 7 kap.1 och 13 §§ samt 13 kap. 3 §sekretesslagen (1980:100). L.E. och E.K. överklagade respektive beslut hos Kammarrätten i Göteborg. I domar den 6 februari 2003 förordnade kammarrätten med ändring av universitetets beslut att L.E. och E.K. skulle få ta del av de begärda handlingarna och att universitetet skulle fastställa de förbehåll som därvid skulle gälla till skydd för enskildas intressen enligt 7 kap.1, 4, 9 och 13 §§sekretesslagen. C.G. ansökte därefter om resning i kammarrättens mål. I beslut den 4 april 2003 avvisade Regeringsrätten hans resningsansökningar (RÅ 2003 ref. 18 II). - Sedan kammarrättens domar vunnit laga kraft beslutade Göteborgs universitet om de förbehåll som skulle gälla vid utlämnandet av handlingarna. L.E. och E.K. överklagade universitetets beslut. I domar den 11 augusti 2003 biföll kammarrätten delvis överklagandena och upphävde vissa av de av universitetet beslutade förbehållen (mål nr 3395--3396-03). - C.G. ansökte om resning i kammarrättens mål nr 3395--3396-03. Han anförde bl.a. följande. Han drabbas personligen på ett förödande sätt av kammarrättens domar. På grund av dessa tvingas han att begå ett stort antal mycket allvarliga löftesbrott samt att bryta mot all internationellt accepterad forskaretik liksom mot den i bl.a. Genèvekonventionen stadfästa läkaretiken. I praktiken innebär domarna att han inte kan fortsätta att utöva sitt yrke som forskare eller praktiserande läkare. -Regeringsrätten (2003-11-05, Lindstam, Nordborg, Eliason, Ersson, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I de ovan nämnda målen om C.G:s tidigare resningsansökningar (se RÅ 2003 ref. 18 II) fann Regeringsrätten att han, även om han indirekt berördes av kammarrättens domar, inte hade något sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken som gav honom rätt att ansöka om resning i målen. Hans talan avvisades därför. Något skäl att göra en annan bedömning beträffande den nu aktuella resningsansökningen föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar C.G:s resningsansökan. (fd II 2003-10-01, Bergquist)

*REGI

*INST