RÅ 2003 not 184

Resning kunde inte komma i fråga då tandhygienists påstådda felbehandling ägt rum för mer än fem år sedan / Resning i mål om disciplinpåföljd för tandhygienist kunde inte komma i fråga då den påstådda felbehandlingen ägt rum för mer än fem år sedan

Not 184. B.G. anmälde en tandhygienist till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för en felbehandling den 13 maj 1997. Anmälan föranledde inte någon åtgärd. I beslut den 12 april 2000 meddelade Regeringsrätten inte prövningstillstånd varefter Regeringsrätten den 7 maj 2002 avslog en ansökan av B.G. om resning. - B.G. begärde på nytt resning. -Regeringsrätten (2003-11-06, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område, som är tillämplig i målet, får disciplinpåföljd inte åläggas någon senare än fem år efter förseelsen. Då det gått mer än fem år sedan den i målet påstådda felbehandlingen saknas redan på grund härav förutsättningar för bifall till ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 2003-09-16, M. Olsson). (Samma dag avslogs med motsvarande skäl en ansökan om resning av B.G. avseende felbehandling av en läkare och en tandläkare, mål nr 562-2003)

*REGI