RÅ 2003 not 206

När Migrationsverket avvisat överklagande av ett beslut av verket som för sent inkommet med hänvisning till att klaganden fick antas ha fått del av beslutet en vecka efter det att beslutet skickats från verket ansågs ett överklagande av kammarrättens beslut att avvisa talan mot länsrättens fastställelsebeslut innefatta en ansökan om resning alternativt återställande av försutten tid som skulle prövas av kammarrätten / När Migrationsverket avvisat överklagande av ett beslut av verket som för sent inkommet med hänvisning till att klaganden fick antas ha fått del av beslutet en vecka efter det att beslutet skickats från verket ansågs ett överklagande av kammarrättens beslut att avvisa talan mot länsrättens fastställelsebeslut innefatta en ansökan om återställande av försutten tid alternativt resning som skulle prövas av kammarrätten

Not 206. Överklagande av A.V. ang. avvisande av talan m.m. - Migrationsverket beslöt den 12 juni 2002 att bevilja A.V. dag- och bostadsersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. från och med den 28 maj 2002 men inte för tid dessförinnan. - A.V. överklagade beslutet genom skrivelse som kom in till verket den 17 september 2002. -Migrationsverket (2002-09-19) avvisade överklagandet som för sent inkommet. Som skäl angavs bl.a. följande. "Migrationsverket bedömer det som att du fick del av beslutet den 19 juni 2002, dvs. en vecka efter att beslutet skickades från Migrationsverket. Från den 19 juni 2002 hade du tre veckor på dig att överklaga detta beslut. Ditt överklagande kom in till oss den 17 september 2002, det vill säga två månader för sent." - A.V. överklagade avvisningsbeslutet. - Länsrätten i Stockholms län (2002-12-05) fastställde beslutet. - Sedan A.V. överklagat avvisade Kammarrätten i Stockholm (2003-02-20) hans överklagande med hänvisning till att länsrättens dom enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, inte fick överklagas. - A.V. överklagade kammarrättens beslut. - Regeringsrätten (2003-12-16, Sandström, Hulgaard, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad gäller A.V:s överklagande av kammarrättens beslut att avvisa hans överklagande enligt 33 § fjärde stycket FPL finner Regeringsrätten inte skäl föreligga att meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till vad A.V. anfört om att han inte delgivits Migrationsverkets beslut och inte erhållit någon fullföljdshänvisning får hans talan emellertid även anses innefatta en ansökan om resning eller återställande av försutten tid. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt. Frågan om avvisning av överklagandet som för sent inkommet har slutligt avgjorts av länsrätten. A.V:s ansökan om resning skall därför prövas av kammarrätten. - Enligt 8 § första stycket 4 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om återställande av försutten tid för överklagande till länsrätten prövas av kammarrätten. Även A.V:s ansökan om återställande av försutten tid skall därför prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar inte prövningstillstånd i fråga om överklagandet av kammarrättens avvisningsbeslut. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning eller återställande av försutten tid och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning av ansökningen. (fd I 2003-12-02, Lokrantz)

*REGI

*INST