RÅ 2003 not 209

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av bistånd som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (kravet hade grundats på den nya socialtjänstlagen)

Not 209. Överklagande av P.P. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återkrav av bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620). - P.P. beviljades under år 1999 bistånd enligt 6 b och 6 g §§socialtjänstlagen (1980:620) med sammanlagt 7 111 kr varav 1 000 kr återbetalades år 2002. -Länsrätten i Skåne län (2002-12-16) biföll Socialnämndens i Karlskrona kommun talan om återbetalning och fann att det återstående beloppet om 6 111 kr kunde återkrävas med stöd av 9 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). - Sedan P.P. överklagat länsrättens dom meddelade Kammarrätten i Göteborg (beslut i protokoll 2003-05-15)inte prövningstillstånd. - P.P. överklagade. - Regeringsrätten (2003-12-16, Lindstam, Almgren, Dexe, Melin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd av kammarrätt bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1) eller om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2). - Den gamla socialtjänstlagen upphörde att gälla och ersattes av den nya socialtjänstlagen den 1 januari 2002. Målet gäller i sak frågan om bistånd som beviljats enligt 6 b och 6 g §§ i den gamla lagen kan återkrävas med stöd av 9 kap. 2 § i den nya lagen. - Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 2464-03 (anm. RÅ 2003 ref. 81) i sak avgjort ett fall rörande en socialnämnds återkrav av bistånd som getts ut enligt 6 b § i den gamla lagen. I domen konstaterar Regeringsrätten att det i den nya lagen eller övergångsbestämmelserna till denna inte finns någon föreskrift enligt vilken en enskild med stöd av 9 kap. 2 § kan förpliktas att återbetala bistånd som getts ut enligt 6 b § i den gamla lagen. Det saknades följaktligen stöd i lag för att i målet återkräva biståndet. - Mot denna bakgrund och då det i förevarande mål för kammarrätten bör ha framstått som osäkert om länsrätten i sitt avgörande kommit till ett riktigt slut finner Regeringsrätten att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av P.P:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar P.P. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Länsrättens i Skåne län dom den 16 december 2002. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2003-11-26, Bäckström)

*REGI

*INST