RÅ 2003 not 216

Ansökan av K.F. och dödsboet efter G.F. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Västerås kommun (2000-03-21) antog detaljplan för Klippan 30 m.m. i syfte bl.a. att göra en uppförd garagelänga planenlig

Not 216. Ansökan av K.F. och dödsboet efter G.F. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Västerås kommun (2000-03-21) antog detaljplan för Klippan 30 m.m. i syfte bl.a. att göra en uppförd garagelänga planenlig. - Beslutet överklagades men Länsstyrelsen i Västmanlands län (2000-10-16) avslog överklagandet. – Bl.a. K.F. och G.F. överklagade. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-04-26)avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen finner vid en avvägning att detaljplanen inte kan anses innebära sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kan godtas. Vad de anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde K.F. och dödsboet efter G.F. bl.a. följande. De har aldrig samtyckt till eller godkänt byggandet av garaget. De har godkänt en parkeringsplats och en carport. Byggnadsnämnden har genom planändringen försökt tillrättalägga uppförandet av byggnaden efter det att Kammarrätten i Stockholm i dom den 12 oktober 1999 upphävde bygglovet. De förhållanden och de skäl mot garaget och dess placering som finns nämnda i domen gäller fortfarande. Stora olägenheter föreligger genom att garaget är 23 meter långt vilket försämrar utsikten från sökandenas fastighet. Marknadsvärdet på fastigheten kommer att sjunka. Väggen på garaget är placerad 85 cm från deras tomtgräns och takfoten sträcker sig över gränsen. Takets utformning medför att snö rasar ner på deras tillfartsväg. Snöröjningen måste utföras av sökandena. Infarten till deras fastighet har blivit trång genom garagets placering. Detta medför svårigheter för utryckningsfordon och tunga transporter att komma fram utan att skada fastigheterna. Under tillfartsvägen finns vatten- och avloppsledningar. Vid underhållsåtgärder och avhjälpande av fel kommer svårigheter att uppstå att utföra dessa arbeten på grund av garagets placering. Uppförandet av garaget strider mot reglerna i 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och utgör för sökandena väsentliga olägenheter. – Regeringsrätten höll muntlig förhandling och syn. - Regeringsrätten (2003-12-19, Lindstam, Schäder, Almgren, Dexe, Melin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Den överklagade planen har tillkommit genom enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 § PBL. Ett sådant förfarande får tillämpas om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 § PBL. Vad sökandena anfört i detta hänseende ger inte vid handen att förutsättningarna för att tillämpa det enkla planförfarandet inte varit uppfyllda i ärendet. - Av handlingarna i målet framgår att garagebyggnaden delvis placerats på mark som enligt den nu aktuella detaljplanen inte får bebyggas. I förevarande mål, som gäller rättsprövning av beslutet om detaljplan, kan varken detta förhållande eller andra frågor som har med bygglovet för garagebyggnaden att göra prövas av Regeringsrätten. - Utredningen i målet ger inte stöd för att det skulle ha förekommit något fel i den formella hanteringen av ärendet av beskaffenhet att föranleda att regeringens beslut upphävs. Vad sökandena i övrigt anfört beträffande den aktuella detaljplanen och dess konsekvenser visar inte heller att regeringen felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i planärenden. Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt sökandena angett. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2003-11-26, Liljeros)

*REGI

*INST