RÅ 2003 not 221

Beräkning av livränteunderlag (fråga om livränteunderlag skulle beräknas med utgångspunkt i den förkortning av arbetstiden som gällde vid skadetillfället eller i hel arbetstid)

Not 221. Överklagande av E.W. ang. livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Östergötlands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 11 april 1997 att livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skulle utges till E.W. fr.o.m. den 1 juni 1993 till följd av en arbetsskada som hade inträffat den 16 oktober 1984. Försäkringskassan bedömde att E.W:s inkomst skulle ha varit 106 000 kr per år om skadan inte inträffat och att den var 0 kr per år efter skadan. - E.W. överklagade försäkringskassans beslut och anförde bl.a. följande. Redan innan skadan inträffade var hon anställd på en heltidstjänst som hon sedan med stöd av föräldraledighetslagen hade beviljats partiell ledighet från. Det förelåg en laglig skyldighet för henne att vid en viss tidpunkt återgå till den anställning hon hade när tjänstledigheten beviljades. Hon insjuknade emellertid redan innan denna tidpunkt inföll. Hon och hennes arbetsgivare hade aldrig avtalat att hon på annan grund än med stöd av föräldraledighetslagen skulle minska sin arbetstid. Därför synes försäkringskassan vid sitt beslut av slentrian ha utgått från att hon hade en tjänstgöringsgrad på 75 procent. Hennes livränteunderlag borde bestämmas på grundval av lönen vid heltidstjänstgöring. -Länsrätten i Östergötlands län (1997-11-10, ordf. Svensson) avslog överklagandet med följande motivering. Enligt 4 kap. 5 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, utgörs livränteunderlaget för den som är sjukpenningförsäkrad av hans sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt från vilken livräntan skall utges eller den inkomst som då skulle ha utgjort hans sjukpenninggrundande inkomst om försäkringskassan hade känt till samtliga förhållanden. - Vid tidpunkten från vilken E.W:s livränta utgavs beräknades hennes sjukpenninggrundande inkomst på hennes deltidstjänst som sjukvårdsbiträde. E.W. har sedan yrkat att hennes livränteunderlag skall beräknas på en heltidslön eftersom hon planerat att arbeta heltid när dottern blev äldre. Länsrätten finner emellertid att den omständigheten att E.W., när dottern fyllt åtta år, enligt egen uppgift avsett att återgå i heltidsarbete inte kan anses innebära att man skall basera livränteunderlaget på en heltidslön. En förutsättning för att framtida ändring av tjänstgöringsgrad skall kunna beaktas är nämligen att frågan varit föremål för avtalsreglering mellan arbetsgivare och arbetstagare. - E.W. överklagade länsrättens dom men Kammarrätten i Jönköping ändrade i dom den 31 maj 2000 inte länsrättens dom med hänvisning till rättsfallet FÖD 1989:21 från Försäkringsöverdomstolen. - E.W. fullföljde sin talan och yrkade att livränteunderlaget skulle beräknas utifrån en lön av heltidsarbete den 1 juni 1993. - Riksförsäkringsverket medgav bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det fanns inte skäl att ifrågasätta att E.W. fr.o.m. den 1 juni 1993 och således flera år efter det att hennes lagenliga rätt till arbetstidsförkortning för vård av barn upphört i mars 1989 skulle ha arbetat heltid om hon inte hade blivit skadad (jfr RÅ 2001 ref. 54). - Regeringsrätten (2003-12-30, Lavin, Sandström, Dexe, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. E.W. hade en heltidsanställning som sjukvårdsbiträde under tiden april 1982 - maj 1993. I juni 1982 beviljades hon förkortning av arbetstiden till 75 procent av heltid för vård av barn fött 1981. Hösten 1984, då hon alltjämt arbetade deltid, drabbades hon av en ryggskada och var därefter helt sjukskriven till den 1 juni 1990 då hon erhöll livränta. Livränteunderlaget baserades på en inkomst av deltidsarbete om 75 procent. Sedan den 1 juni 1993 uppbär hon hel förtidspension. - Frågan i målet är om E.W:s livränteunderlag fr.o.m. den 1 juni 1993 skall beräknas med utgångspunkt i den förkortning av arbetstiden som gällde för henne då hon skadades eller i hel arbetstid. - Livränta beräknas enligt 4 kap. 2 § LAF på den försäkrades livränteunderlag och utgår med så stor andel av detta som motsvarar graden av nedsättning av den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete. Livränteunderlaget beräknas enligt 4 kap.5-11 §§ samma lag och motsvarar, med vissa avvikelser, den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt från vilken livräntan skall utges eller den inkomst som då skulle ha utgjort den sjukpenninggrundande inkomsten, om försäkringskassan hade känt till samtliga förhållanden. Sjukpenninggrundande inkomst är enligt 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, i paragrafens i målet aktuella lydelse, den årliga inkomst i pengar eller andra skattepliktiga förmåner som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete, antingen som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning) eller på annan grund (inkomst av annat förvärvsarbete). - Enligt 3 § lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. upphör arbetstagares rätt till förkortning av arbetstiden när barnet uppnått åtta års ålder eller vid den senare tidpunkt då barnet avslutat sitt första skolår. En bestämmelse med motsvarande innehåll finns nu i 7 § föräldraledighetslagen (1995:584). - Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2001 ref. 54 funnit att livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att den försäkrade arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade. Till grund för bedömningen låg det förhållandet att den arbetsskadade, när den lagenliga rätten till arbetstidsförkortning för vård av barn upphörde, på grund av skadan inte kunde återuppta sitt förvärvsarbete på heltid. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - E.W:s rätt till arbetstidsförkortning för vård av barn hade den 1 juni 1993 sedan länge upphört. E.W. har emellertid uppgett att hon då skulle ha arbetat heltid om hon inte blivit skadad. Det har inte framkommit något i målet som ger anledning att ifrågasätta hennes uppgift. E.W:s livränteunderlag skall därför, i enlighet med vad som anförs i nämnda rättsfall, beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att E.W:s livränta fr.o.m. den 1 juni 1993 skall grundas på ett livränteunderlag som beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete. - Handlingarna i målet överlämnas till Östergötlands läns allmänna försäkringskassa för erforderliga åtgärder. (fd II 2003-11-12, Olsson)

*REGI