RÅ 2003 not 37

Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag)

Not 37. Ansökan om rättsprövning av beslut om tillstånd till förköp av fastigheter. - Enligt köpekontrakt den 21 och 23 juni 1999 sålde NCC AB fastigheterna Varamon 1:61 och 1:68 i Motala kommun till H.O. Hos inskrivningsmyndigheten antecknades dels den 3 november 1999 att Motala kommun beslutat att utöva förköpsrätt i anledning av köpet, dels den 22 november 1999 att förköpsrätten bestritts. I en skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 17 december 1999 ansökte kommunen om regeringens tillstånd till förköpet. -Regeringen (2000-05-25, Miljödepartementet) biföll kommunens ansökan och anförde som skäl för sitt beslut: Kommunen har som skäl för sin ansökan anfört bl.a. att det aktuella markområdet är centralt beläget i Motala tätort och inom område som ingår i ett förslag till översiktsplan för Varamonområdet och Agneshögs industriområde som för närvarande är under behandling i kommunen. Enligt översiktsplanen är det område som berörs av förköpet avsett som idrotts- och friluftsområde. Området söder om det aktuella området används redan i dag för friluftsändamål såväl sommar- som vintertid. Vidare berörs förköpsområdet av den gata väster om och parallellt med riksvägen mellan blivande Badstrandsvägen och Månvägen som åter aktualiserats samt av planerad ombyggnad av riksvägen och trafikplatsen vid Storgatan/Vintergatan. - Köparen bestrider förköpet och anför att hans tänkta användning av fastigheterna ligger helt i linje med kommunens förslag till översiktsplan och framtida detaljplan för området. Vidare framhåller han att den del han har tänkt använda för träningsplats för golf inte berör den mark som kommunen behöver för idrotts- och friluftsliv och för ombyggnad av riksvägen. Han har också gett kommunen möjlighet att få köpa de delar av området som kommunen behöver för sin verksamhet och gatuombyggnader. - Länsstyrelsen har tillstyrkt bifall till kommunens ansökan. - Regeringen finner att det får anses visat att försäljningen omfattar sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Förutsättningar för förköp enligt 1 § förköpslagen (1967:868) är därmed uppfyllda. Den omständigheten att köparen avser att nyttja området till ett ändamål som överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen eller att köparen är beredd att försälja viss del av förköpsområdet till kommunen utgör inte skäl att vägra förköp. Det har inte heller framkommit något som innebär att det är oskäligt att förköp sker med hänsyn till förhållandet mellan köpare och säljare eller villkoren för eller omständigheterna vid försäljningen eller att det eljest föreligger någon omständighet som medför att tillstånd skall vägras enligt 9 § förköpslagen. - H.O. ansökte om rättsprövning och yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut att tillåta Motala kommun att utnyttja förköpsrätten. I andra hand yrkade han att fastigheterna skulle uppdelas så att kommunen fick förköpsrätt till en viss del och att han fick köpa den andra delen. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Kommunens anförda skäl för tillstånd till förköp av fastigheterna var odefinierade och otydliga. Det fanns ingen fastställd detaljplan. Området var för allmänhetens friluftsändamål helt försumbart, vilket talade mot kriteriet att det skulle vara ett väsentligt behov för allmänheten. Hans planerade användning av området var i linje med kommunens önskemål. För det fall att kommunen fick förköpsrätt hemställde han att fastigheterna skulle delas upp, att kommunen fick köpa en viss del och att han fick köpa den andra delen. Det var endast en mindre del (ca 5 000 kvm) som över huvud taget kunde komma att beröras av en eventuell ny dragning av riksväg 50. Kommunen fick på så sätt full rådighet över den mark som kunde komma i fråga för ny dragning av riksvägen samt mark för allaktivitetsfält. - Regeringsrätten (2003-03-13, Lavin, Wennerström, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringen har i det klandrade beslutet ansett det visat att den fasta egendomen i fråga är sådan som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning och har således tillämpat 1 § första stycket 1 förköpslagen. - Vad som förekommit i målet visar inte att regeringens tillstånd till förköpet medgetts i strid mot 1 § första stycket förköpslagen. Bestämmelsen i 9 § första stycket 4 samma lag innebär att en skälighetsbedömning skall göras. I målet är inte visat att regeringens beslut står i strid med nämnda bestämmelse. - Handlingarna i målet ger inte heller vid handen att regeringen grundat sitt beslut på ett felaktigt faktaunderlag eller felbedömt fakta eller bevisning eller åsidosatt regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet i förvaltningsförfarandet. Regeringsrätten finner att regeringens beslut om tillstånd till förköp inte strider mot någon regel i förköpslagen eller mot någon annan rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-02-19, Liljeros)

*REGI

*INST