RÅ 2003 not 38

Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avslag)

Not 38. Ansökan om rättsprövning av beslut om tillstånd till förköp av fastigheter. - Enligt köpekontrakt den 1 november 2000 sålde G.C. fastigheterna Stadsskogen 2:13, 2:15 och 2:16 i Alingsås kommun till C.A. och L.E. - Hos inskrivningsmyndigheten antecknades dels den 8 februari 2001 att Alingsås kommun beslutat utöva förköpsrätt i anledning av köpet, dels den 22 februari 2001 att förköpsrätten bestritts. - I en skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 20 mars 2001 ansökte kommunen om tillstånd till förköpet. Som skäl för sin ansökan anförde kommunen bl.a. följande. Ifrågavarande fastigheter omfattades av planerad utbyggnad av gata och ny bebyggelse samt ändrad järnvägssträckning inom berörda fastigheter i Stadsskogen i Alingsås kommun. Utbyggnaden var tänkt att befrämja såväl trafik- som bebyggelsesituationen i området. Denna markanvändning framgick av förslag till fördjupad översiktsplan för Staden Alingsås. En förutsättning för genomförandet var att kommunen disponerade erforderlig mark i området. Som ett led i intentionerna i översiktsplanen hade kommunen, såväl genom frivilliga överlåtelser som expropriationsåtgärder, förvärvat ett flertal fastigheter i Stadsskogen. Av förköpet berörda fastigheter anslöt direkt till det förvärvade markområdet. Kommunen gjorde gällande att berört område behövdes för den framtida samhällsutvecklingen inom kommunen. - C.A. och L.E. motsatte sig ansökan. De anförde bl.a. att förköpslagen inte kunde tillämpas, då beslutet att utöva förköpsrätten grundats på endast ett förslag till fördjupad översiktsplan samt att kommunen hade fattat sitt beslut på felaktiga grunder eftersom fel datum angetts i handlingarna. Enligt deras uppfattning varr det felaktiga datumet i tekniska nämndens sammanträdesprotokoll av betydelse för ärendets handläggning. De aktuella fastigheterna var av ringa betydelse för kommunen i sammanhanget, eftersom en utbyggnad av den gata som enligt förslaget hade placerats mitt över den använda delen av tomten, utan svårighet skulle kunna placeras ca 100 meter österut in mot själva Stadsskogen i en naturlig försänkning i marken. Att flytta spåren ca 50-100 meter österut för att räta ut kurvan som rundar Stadsskogen innebar att fem eller sex fastigheter måste exproprieras. Kommunen gjorde gällande att en omläggning av spåren var nära förestående. De trodde inte att så var fallet. De hade erbjudit kommunen att till marknadspris förvärva den skogsmark som gränsar till själva tomten. Kommunen drev flera andra stora bostadsprojekt trots en sviktande ekonomi. Detta gjorde det ännu mer osannolikt att stadsskogsprojektet skulle komma att förverkligas fullt ut. - Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan. -Regeringen (Miljödepartementet, 2001-10-18) biföll kommunens ansökan och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen finner att fastigheterna Stadsskogen 2:13, 2:15 och 2:16 utgör sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Förutsättningarna för förköp enligt 1 § första stycket 1 förköpslagen (1967:868) är därmed uppfyllda. Det har inte framkommit något som innebär att det är oskäligt att förköp sker med hänsyn till förhållandet mellan köpare och säljare eller villkoren för eller omständigheterna vid försäljningen. Det har inte heller i övrigt framkommit sådana omständigheter som innebär att tillstånd till förköp bör vägras enligt 9 § förköpslagen. - L.E. och C.A. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut att ge Alingsås kommun tillstånd till förköp av de ifrågavarande fastigheterna. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Efter det att beslutet fattades har det framkommit att det fanns felaktigheter i kommunens ansökan om tillstånd. Kommunen angav i sin motivering för att få utnyttja förköpsrätten att stambanan, som i nuläget passerar fastigheterna på ett avstånd av ca 100 m, skulle flyttas och anläggas på den aktuella marken. Efter samtal med utredare vid Banverket hade det visat sig att regeringens proposition om infrastrukturen inte innehöll något om prioritering av just den nu aktuella järnvägssträckningen under tiden fram till år 2015. Nuvarande dokumenterade planering för Västsverige sträckte sig fram till år 2008. Det närmaste man geografiskt då skulle komma Alingsås var ett möjligt tredje spår förbi Lerums station. - Vidare har kommunen ändrat i ett justerat protokoll. - Regeringsrätten (2003-03-13, Lavin, Wennerström, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringen har i sitt beslut om tillstånd till förköp bl.a. funnit att fastigheterna utgör sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordning och att förutsättningarna för förköp enligt 1 § första stycket 1 förköpslagen därför är uppfyllda. Vad som förekommit i målet ger enligt Regeringsrättens mening inte vid handen att regeringens beslut strider mot den nämnda bestämmelsen eller mot någon annan bestämmelse i förköpslagen eller att det förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller av omständigheterna att beslutet på något annat sätt klart strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-02-19, Liljeros)

*REGI

*INST