RÅ 2003 not 51

Negativt förhandsbesked om nybyggnad av bastubyggnad (avslag)

Not 51. Ansökan av T.F. om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked om bygglov. - Fastigheten Trönninge 19:1 i Varbergs kommun är belägen utom detaljplanelagt område. - Superline First Class, T.F. ansökte i september 2000 om förhandsbesked för att uppföra ett mindre hus - typ bastu med relaxrum - på fastigheten Trönninge 19:1 som komplement till befintlig stuguthyrning. -Byggnadsnämnden i Varbergs kommun (2000-11-09) beslutade att avslå framställan med hänvisning till att tomtplatsens läge inte följer intentionerna i översiktsplanen. - T.F. överklagade nämndens beslut och fick anses yrka att länsstyrelsen skulle ompröva beslutet. Som skäl anförde han bl.a. följande. Den föreslagna byggnaden skall uppföras på ett så icke stötande sätt som möjligt så att det inte bryter landskapet. Den föreslagna platsen ligger så till att den inte är till någon nytta för allmänheten. Med hänsyn till den närbelägna motorbanan är det inte störande på något sätt att bygga en bastu. - Länsstyrelsen i Hallands län (2001-01-13), som besiktigade platsen ändrade inte det överklagade beslutet och anförde som motivering till sitt beslut följande. Av 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. - Enligt 8 kap. 34 § första stycket PBL skall byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Då fastigheten är belägen utom detaljplanelagt område torde såväl lokaliseringskraven i 2 kap. 1-3 §§ som detaljplanekravet i 5 kap. 1 § behöva tas med i bedömningen om byggnaden kan tillåtas på den avsedda platsen (jämför 8 kap. 12 § PBL). - I 2 kap. 1 § PBL sägs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge och föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. I 2 kap. 2 § anges att planläggning samt prövningar av bygglov och förhandsbesked skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse och grönområden. Vidare anges att en långsiktigt god hushållning med mark och vatten skall främjas. I 2 kap 3 § PBL stadgas att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. - Varje kommun är enligt 1 kap. 3 § PBL skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter eller enskilda men skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Av Varbergs kommuns gällande översiktsplan (ÖP 90) framgår att den aktuella platsen ligger inom område "R 152: Jordbruksområden runt stadsbebyggelsen". För detta område gäller att "närheten till bebyggelseområdena gör att vissa restriktioner i markanvändningen är nödvändig i denna strategiska zon". För området gäller följande riktlinjer: "Området utnyttjas i huvudsak för jordbruk men närheten till bebyggelseområdena gör att ingen ny bebyggelse, utom för jordbrukets egna behov, kan tillåtas. Denna skall då lokaliseras till befintlig bebyggelse och till utformning, material och färgsättning anpassas till miljön och den lokala byggtraditionen." - Det kan noteras att följande förslag till riktlinjer för det s.k. Trönningeberget redovisas i det utställda men ännu ej antagna förslaget till ny kommuntäckande översiktsplanen för Varbergs kommun "ÖP2000". - "Trönningeberget: Ett höjdparti med skog norr om samhället. Ett värdefullt naturområde som inte bör exploateras. I norr finns en större motorbana som kan vara störande för omgivningen vid tävlingstillfällen. Området skall bestå som naturmark och motorbana. Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelseärenden i området. Naturmarken bör skyddas för ytterligare ingrepp. Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen." - Den föreslagna platsen för bastubyggnaden ligger cirka 3 km norr om Varbergs tätort, cirka 120 meter sydväst om en motorcrossbana för folkrace och uppe på en berghylla på Trönningebergets sydvästra sida. Den aktuella bergsluttningen och den föreslagna platsen har ett exponerat läge sett från omgivande landskap och vägar. - Länsstyrelsen finner att en byggnation på den föreslagna platsen inte kan anses förenlig med riktlinjerna i kommunens översiktsplan eller med hushållningsbestämmelserna i 2 kap. 1 och 2 §§ PBL eller med lokaliseringskravet i 2 kap. 3 § PBL. Det överklagade beslutet skall därför inte ändras. - T.F. överklagade länsstyrelsens beslut. Han anförde bl.a. följande. Han bedriver verksamhet med bl.a. stug- och rumsuthyrning företrädesvis för turister. För att kunna utveckla verksamheten och vara konkurrenskraftig krävs att gästernas ökande krav på service tillgodoses. Som ett led i utvecklingen planerar han att uppföra en mindre bastubyggnad med relaxrum som komplementbyggnad till befintliga uthyrningsstugor. För att kunna förverkliga projektet har han köpt mark av SJ och anlagt en väg upp till den aktuella platsen. Gällande översiktsplan, ÖP 90, skall tillämpas i ärendet. För det aktuella området gäller enligt denna följande riktlinjer. "Området nyttjas i huvudsak för jordbruk, men närheten till bebyggelseområdena gör att ingen ny bebyggelse, utom för jordbrukets egna behov, kan tillåtas". Denna mening måste emellertid ses mot bakgrund av en översiktsplans just översiktliga natur. En rimlig tolkning av syftet med bestämmelsen tillämpad i detta fall borde leda till att även komplementbyggnad till den aktuella näringsverksamheten inte är oförenlig med riktlinjernas syfte. Länsstyrelsens åsikt att även detaljplanekravet bör tas med i bedömningen är obefogad. En prövning bör uteslutande ske utifrån 2 kap. 1-3 §§ PBL samt ÖP 90. Byggnadens höjd skall begränsas så mycket som möjligt inom ramen för gällande normer. Takmaterialet kan tänkas bli av "grästyp" etc. Även byggnadens läge och färgsättning skall medverka till att ge ett mycket diskret intryck. Dessutom planerar han att plantera buskar av städse grönt slag på klippkanten för att minimera byggnadens synlighet från omgivningen. Han åberopar avslutningsvis proportionalitetsprincipen. - Byggnadsnämnden yttrade sig i ärendet den 12 april 2001. Nämnden anförde bl.a. följande. Detaljplan inom området saknas. Enligt kommunens översiktsplan ÖP 90 kan ingen ny bebyggelse utom för jordbrukets behov tillåtas. Denna skall då lokaliseras till befintlig bebyggelse och till utformning, material och färgsättning anpassas till miljön och den lokala byggtraditionen. Enligt ett förslag till reviderad översiktsplan framförs att området ligger inom ett värdefullt natur- och friluftsområde där mycket stor restriktivitet skall iakttas vid prövning av bebyggelseärenden och där naturmarken bör skyddas mot ytterligare ingrepp. Dessutom ligger tomtplatsen i närheten av en motorbana. Den sökta platsen ligger i ett starkt kuperat naturområde där en nybebyggelse skulle få ett mycket exponerat läge. En nybebyggelse skulle påtagligt skada naturvärdena och landskapsbilden i området. - Regeringen (2002-04-11, Miljödepartementet): Regeringen finner att myndigheterna får anses ha tillräckligt stöd för bedömningen att ett uppförande av en bastubyggnad i enlighet med ansökan inte kan anses lämpligt med hänsyn till de allmänna intressen, som enligt 2 kap. PBL skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse. Vid en avvägning mellan de allmänna intressena och vad T.F. anfört till stöd för att få uppföra en byggnad på den sökta platsen finner regeringen att byggnadsnämndens beslut om avslag bör stå fast. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - T.F. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Regeringens beslut strider mot 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen genom att det tvingar honom att tåla att det allmänna inskränker hans användning av ifrågavarande mark utan att det föreligger något motstående angeläget allmänt intresse. Proportionalitetsprincipen som den kommer till uttryck i grundlagen och i Europakonventionen är ytterst viktig för att den enskilde skall kunna hävda sin rätt att disponera sin fasta egendom på ett rimligt sätt. Genom Sveriges inträde i EU ingår vi numera i det nya Europa. Proportionalitetsprincipen är därvid en av hörnstenarna och den enskilde har numera anledning att förvänta sig att EG-rätten får fullt genomslag i det svenska rättssystemet och dess rättspraxis. - Han har köpt marken för att kunna uppföra en mindre komplementbyggnad (bastubad) till sin stug- och rumsuthyrningsrörelse och förbättra den sanitära standarden i verksamheten. Den aktuella platsen ligger ca 900 meter nordväst om Trönninge samhälle. I områdets omedelbara närhet ligger dels ett inhägnat område för Viskadalsbanans järnvägsspår ca 200 meter åt väster, dels en motorbana ca 120 meter åt nordost. Platsen utgörs av en bergsplatå som är ca 25 meter lång och 15 meter bred. I riktning mot järnvägsspåret är det en otillgänglig bergssida, som stupar ner mot järnvägen. I övrigt omges platsen av träd och skogsvegetation. Den tänkta byggnaden blir på grund av sin ringa storlek (ca 38 kvm), placering, utformning, taklutning, takmaterial (konstgräs), färgsättning, omgivande vegetation (plantering av städsegrön växtlighet) m.m. inte störande från visuell synpunkt. En sådan byggnation måste anses vara förenlig med hushållningsbestämmelserna och lokaliseringskravet i plan- och bygglagen (1987:10). Det rörliga friluftslivets och övriga allmänna intressens krav på skydd i förevarande fall bör med hänvisning till det anförda vara av starkt begränsad dignitet i sammanhanget. Hans intresse av att få uppföra den tilltänkta byggnaden på platsen väger så mycket tyngre än det allmännas intresse av att där förblir obebyggt att det bör leda till att hans intresse blir tillgodosett. - Regeringsrätten (2003-03-27, Lindstam, Hulgaard, Schäder, Melin, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden enligt plan- och bygglagen eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2003-03-05, Liljeros)

*REGI

*INST