RÅ 2003 not 58

Utdelning från ett aktiebolag ansågs skattefri enligt utredningsregeln i 24 kap. 16 § 2 inkomstskattelagen trots att verksamheten i bolaget och dess dotterbolag var under avveckling (förhandsbesked)

Not 58. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - X AB, ett kommunalt energibolag, innehade 0,27 procent av kapitalet och 0,21 procent av röstetalet i Y AB. Utdelning från Y AB till X AB hade ansetts skattefri enligt 24 kap. 16 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och motsvarande äldre regler. Verksamheten i Y AB vad sedan slutet av år 2000 under avveckling. I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om även utdelning under år 2002 från Y AB var skattefri (bolagen hade kalenderår som räkenskapsår). -Skatterättsnämnden (2002-10-10, André, Wingren, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Utdelningen är skattefri. - Motivering. X AB, som bedriver rörelse, äger aktier i Y AB. Y AB bedrev tidigare grossiströrelse avseende eldistributionsmaterial och elprodukter med helägda dotterbolag som bedrev nätstationstillverkning respektive leasingverksamhet. Under år 2000 såldes verksamheten i både Y AB och dotterbolagen. Dotterbolagen är nu under likvidation. Även verksamheten i Y AB är inriktad på avveckling inför en kommande likvidation. Någon ny verksamhet har alltså inte påbörjats. Kvarvarande vinst härrör från rörelsen. Av Y AB:s årsredovisning för 2001 framgår vidare följande. Verksamheten under året har främst inriktats på rörelsens avveckling genom diskussioner och förhandlingar avseende slutreglering av överlåtelserna av grossiströrelsen och det ena dotterbolagets nätstationstillverkning. Försäljningen av grossiströrelsen slutreglerades under året. Vidare reglerades kvarvarande tillgångar och skulder såsom pensionsskulder och avgångsavtal för tidigare VD. - I ärendet är ostridigt att aktierna tidigare var näringsbetingade för X AB enligt bestämmelsen i 24 kap. 16 § 2 IL och motsvarande bestämmelser i tidigare gällande skattelagar. Frågan i ärendet är om aktierna fortfarande kan anses vara näringsbetingade för X AB enligt angivna bestämmelse. Med hänsyn till omständigheterna finner nämnden att så är fallet till följd varav ifrågavarande utdelning är skattefri för X AB. - Riksskatteverket (RSV) överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att utdelning från Y AB inte var skattefri. RSV anförde bl.a. följande. I 24 kap. 16 § IL regleras inte vid vilken tidpunkt ett innehav av andelar skall vara näringsbetingat för att utdelning skall kunna tas emot skattefritt. Bestämmelsernas ordalydelse ("betingas" samt "bedrivs") indikerar närmast att bedömningen av om en andel är näringsbetingad eller inte skall göras vid utdelningstillfället. Det finns inte någon "karenstid" under vilken ett företag behåller sin tidigare karaktär när det gäller förvaltningsföretag som under pågående beskattningsår blir rörelsedrivande. I RÅ 1999 ref. 30 fann Regeringsrätten att ett sådant företag var berättigat till avdrag för koncernbidrag till moderbolaget trots att aktiebolaget blev rörelsedrivande först under slutet av beskattningsåret. I RÅ 2001 ref. 49 uppfyllde ett företag kraven för att vara ett investmentföretag. Den ändrade skattemässiga statusen för bolaget fick genomslag så snart förutsättningarna för status som investmentföretag uppfyllts under det pågående beskattningsåret. Det kan knappast vara avsikten att ett aktieinnehav skall anses näringsbetingat efter det räkenskapsår då det direkta sambandet mellan verksamheterna i de två bolagen har upphört. X AB:s innehav av aktier i Y AB bör därför inte anses vara näringsbetingat under inkomståret 2002. I konsekvens härmed föreligger inte förutsättningar för X AB att ta emot utdelning från Y AB skattefritt. - X AB bestred yrkandet och anförde följande. De rättsfall som RSV åberopar avser bolag vars status ändrats från förvaltningsföretag till rörelsedrivande respektive från förvaltningsföretag till investmentföretag. Rättsfallen ger inget stöd för RSV:s uppfattning att ett aktieinnehav upphör att vara näringsbetingat omedelbart efter det att rörelsen upphör i det bolag som innehavet avser. I äldre praxis finns däremot stöd för att utdelning är skattefri under en viss tid efter det att verksamheten upphör. - Regeringsrätten (2003-04-03, Ragnemalm, Wennerström, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2003-03-19, K. Olsson)

*REGI

*INST