RÅ 2003 not 61

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadelivränta då rättsläget var oklart om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då rättsläget var oklart om betydelsen av löneutvecklingen i nytt yrke

Not 61. Överklagande av J.B.J. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring. - J.B.J. omskolades på grund av en arbetsskada från träindustriarbetare till barnskötare. Efter utbildningen, som avslutades i maj 1991, innehade hon som barnskötare endast ett vikariat under ca tre månader år 1996. Vid beviljande av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring för tid fr.o.m. den 1 april 1998 fann Kronobergs läns allmänna försäkringskassa i beslut den 13 juli 1998 att hennes inkomst efter skadan skulle bestämmas till ett belopp som motsvarade inkomsten för en barnskötare med tre-fyra års yrkeserfarenhet. J.B.J. överklagade och yrkade att inkomsten efter skadan skulle bestämmas till ett belopp som motsvarade arbetslöshetsersättningen eftersom ingångslönen för en barnskötare inte uppgick till detta belopp. Länsrätten i Kronobergs län avslog genom dom den 6 november 1998 överklagandet. Sedan J.B.J. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Jönköping i protokoll den 12 juli 2000 att inte meddela prövningstillstånd. - Hos Regeringsrätten yrkade J.B.J. att prövningstillstånd skulle beviljas för prövning i sak i kammarrätten. - Riksförsäkringsverket medgav yrkandet. Verket anförde att rättsläget var oklart när det gäller frågan om hänsyn skall tas till den löneutveckling hon skulle ha fått om hon haft arbete i det yrke hon omskolats till. -Regeringsrätten (2003-04-08, Lindstam, Hulgaard, Schäder, Melin, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Länsrätten och försäkringskassan har ansett att J.B.J. vid livränteprövningen skall tillräknas en förvärvsförmåga som motsvarar den lön hon skulle ha haft om hon fortlöpande arbetat som barnskötare sedan utbildningen avslutades. Länsrätten har som stöd för denna ståndpunkt hänvisat till Regeringsrättens avgöranden RÅ 1996 ref. 58 I och II. - Genom rättsfallen har klargjorts att det avgörande för rätten till livränta och livräntans storlek är J.B.J:s förmåga att utföra ett visst, för henne lämpat arbete och inte hennes möjligheter att med hänsyn till det rådande läget på arbetsmarknaden få ett sådant arbete. Det kan därmed inte sägas också vara klarlagt om hänsyn - när hon endast i begränsad omfattning erhållit arbete i sitt nya yrke - skall tas även till den löneutveckling som hon skulle ha fått om hon fortlöpande arbetat i det nya yrket. Rättsläget får därför i detta hänseende anses vara oklart. - Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av J.B.J:s talan. Grund föreligger därför att upphäva kammarrättens avslagsbeslut och meddela sådant tillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.B.J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hennes överklagande av Länsrättens i Kronobergs län dom den 6 november 1998 i mål nr 1276-1998. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2003-03-19, I. Larsson)

*REGI

*INST