RÅ 2003 not 65

Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus (avslag)

Not 65. Ansökan av L.A. om rättsprövning av ett förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Byggnadsnämnden i Gotlands kommun (2000-12-13) avslog en ansökan av L.A om förhandsbesked för uppförande av två fritidshus på fastigheten Fårö Vinor 1:49, belägen utom detaljplanelagt område. - Länsstyrelsen i Gotlands län (2002-06-18) avslog överklagandet. Länsstyrelsen anförde bl.a. att områdets riksintressen skulle kunna komma att påverkas negativt och att åtgärden stred mot 4 kap. 4 § miljöbalken samt att den aktuella platsen saknade de naturliga förutsättningar som behövdes för att ordna en avloppsanläggning. - L.A. överklagade. - Regeringen (Miljödepartementet, 2002-11-14) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Den avsedda byggnadsplatsen är belägen i ett område som är av riksintresse med hänsyn till friluftslivet och de natur- och kulturvärden som finns i området enligt hushållningsbestämmelser i 3 kap. och 4 kap.miljöbalken. På Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. - Regeringen finner att det, med hänsyn till bl.a. bestämmelserna i miljöbalken och mot bakgrund av att platsen ansetts olämplig för anläggande av avloppsanläggning, finns starka skäl som talar mot ytterligare bebyggelse inom det område ansökan avser. Vid en avvägning mellan de allmänna intressena och L.A:s enskilda intresse att få bygga fritidshus på den avsedda byggnadsplatsen finner regeringen att byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked bör stå fast. Vad L.A. anfört, bl.a. rörande byggnation på grannfastigheten, utgör inte skäl till annat ställningstagande. Överklagandet bör därför avslås. - Hos Regeringsrätten anförde L.A. bl.a. att hon borde ha samma rätt att bygga som hennes grannar. - Regeringsrätten (2003-04-11, Lavin, Nordborg, Wennerström, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. L.A. har överklagat regeringens beslut. Beslutet är emellertid inte överklagbart. Regeringsrätten tar i stället upp överklagandet som en ansökan om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-04-02, Hammarberg)

*REGI

*INST