RÅ 2003 not 90

Överlåtelse av kapitalförsäkring behandlades enligt kapitalvinstreglerna (förhandsbesked) / Lagen mot skatteflykt ansågs inte tillämplig vid överföring av pensionsutfästelser (förhandsbesked) / Arbetsgivare ansågs berättigad till avdrag för ersättning för överförda pensionsutfästelser i form av en kapitalförsäkring (förhandsbesked)

Not 90. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - X AB avsåg att till ett pensionsadministrationsbolag i Luxemburg överföra pensionsutfästelser säkerställda genom utländska kapitalförsäkringar. X AB ställde följande frågor. -Fråga 1. Vilka är de inkomstskatterättsliga konsekvenserna för bolaget, med avseende på avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för den erlagda ersättningen till pensionsadministrationsbolaget, om bolaget återköper en kapitalförsäkring och erlägger kontant ersättning, för övertagandet av utfästelsen inom ramen för samma beskattningsår som utfästelsen om direktpension lämnats av bolaget? - Fråga 2. Skulle frågan besvaras annorlunda om bolaget, istället för att återköpa försäkringen och erlägga kontant ersättning, överlåter kapitalförsäkringen till pensionsadministrationsbolaget som ersättning för övertagandet av utfästelsen inom ramen för samma beskattningsår som utfästelsen om direktpension lämnats av bolaget? - Fråga 3. Skulle frågorna 1 och 2 ovan besvaras annorlunda om övertagandet avser en utfästelse om direktpension som bolaget lämnat tidigare beskattningsår än det år överlåtelsen sker? - Fråga 4. Skulle 2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt anses vara tillämplig på något av de alternativ som beskrivits ovan i frågorna 1-3? - Skatterättsnämnden (2002-12-06, André, ordf., Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Fråga 1. X AB får göra avdrag för utgiven kontant ersättning till pensionsadministrationsbolaget för övertagandet av pensionsutfästelserna. - Fråga 2. Svaret på fråga 1 ändras inte om ersättningen utgår i form av en kapitalförsäkring. - Fråga 3. Det saknar betydelse för svaret på frågorna 1 och 2 om pensionsutfästelsen lämnats tidigare beskattningsår än det år överlåtelsen sker. - Fråga 4. Lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är inte tillämplig på något av alternativen enligt frågorna 1-3. - Motivering. X AB utfäster direktpensioner till anställda. Utfästelsen till en anställd säkerställs genom att X AB förvärvat en utländsk kapitalförsäkring. Försäkringen ägs av X AB men pantsätts till den anställde. Utfästelsen motsvarar pensionens värde. X AB avser att överlåta ansvaret för pensionsutfästelsen till ett pensionsadministrationsbolag i Luxemburg. Ersättningen för övertagandet av pensionsutfästelsen skall antingen lämnas kontant efter det att X AB återköpt försäkringen eller genom att försäkringen överlåts. - Frågorna 1 och 2. Enligt 28 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall ersättning som lämnas till den som tar över ansvaret för pensionsutfästelser dras av och ersättning som en skattskyldig får för att ta över sådant ansvar tas upp. - Genom Regeringsrättens avgörande RÅ 2000 ref. 28 klarlades att det även föreligger avdragsrätt för ersättningar i samband med att ett utländskt rättsubjekt övertar ansvar för pensionsutfästelser. Anledning saknas att göra en annan bedömning här. X AB har således rätt till avdrag med ett belopp som motsvaras av värdet på kapitalförsäkringen. - Om ersättningen lämnas genom att kapitalförsäkringen överlåts tillkommer att överlåtelsen även skall behandlas enligt kapitalvinstreglerna i 44 kap. IL. Det kan medföra att en kapitalvinst eller kapitalförlust uppkommer för X AB om värdet på kapitalförsäkringen avviker från det skattemässiga anskaffningsvärdet för bolaget. - Fråga 3. Att pensionsutfästelsen lämnats tidigare beskattningsår än det år överlåtelsen sker ändrar inte svaren på frågorna ovan. - Fråga 4Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig. - Riksskatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa det. - X AB tillstyrkte att förhandsbeskedet fastställdes. - Regeringsrätten (2003-05-20, Billum, Schäder, Almgren, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2003-04-29, M. Lindvall)

*REGI

*INST