RÅ 2003 not 91

Bygglov för mast och teknikbodar för mobiltelefoni (avslag)

Not 91. Ansökan av C.S. om rättsprövning av beslut ang. bygglov. -Stadsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun (2001-10-16) beslutade att bevilja Aktelo AB, som agerade på uppdrag av Tele 2, bygglov för att inom fastigheten Ösby 5:1 uppföra en ca 72 meter hög telemast samt två teknikbodar om vardera 11 kvm. - Bl.a. C.S. överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Stockholms län (2001-12-18) avslog överklagandet. - C.S. överklagade. C.S. anförde bl.a. att natur- och kulturmiljön skulle skadas, att närboende skulle drabbas av olägenheter och att nämndens beslutsprotokoll innehöll direkta felaktigheter. - Kammarrätten i Stockholm anförde i yttrande till regeringen den 22 februari 2002 att hinder för bygglov enligt 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10), PBL, inte förelåg. - Regeringen (Miljödepartementet, 2001-12-18) avslog överklagandet och angav följande skäl för sitt beslut: Regeringen har i ärendet att pröva om tillstånd till de aktuella åtgärderna kan lämnas med utgångspunkt i bestämmelserna i PBL. - Vid denna prövning finner regeringen, med hänsyn bl.a. till vad kammarrätten anfört, att bestämmelserna i 3 kap. PBL inte kan anses utgöra hinder mot det lämnade bygglovet. Vad C.S. anfört i övrigt, bl.a. om handläggningstiden av ärendet, utgör inte heller skäl att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde C.S. bl.a. följande. Det kan inte anses att det föreligger ett formellt beslut angående bygglov för uppförande av en telemast vid Stora Harsjön på fastigheten Ösby 5:1, eftersom beslutet hänvisar till en mast 350 m från sjön Hersen och inte till masten i området vid Stora Harsjön. Hon uppfattar det som att politikerna i byggnadsnämnden fattade ett positivt beslut om bygglov därför att de inte observerade att masten skulle uppföras vid Stora Harsjön. Beslutsprocessen bör därför göras om. - Regeringsrätten (2003-05-22, Ragnemalm, Nordborg, Nilsson, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 16 oktober 2001 att bevilja bygglov för uppförande av en telemast och två teknikbodar på fastigheten Ösby 5:1. I protokollet från nämndens sammanträde beskrevs ärendet som fråga om uppförande av en mast 350 m från sjön Hersen. Av handlingarna i målet framgår dock klart att beslutet om bygglov gäller en mast som skall uppföras i närheten av Stora Harsjön på fastigheten Ösby 5:1. Omnämnandet av sjön Hersen i ärendebeskrivningen i samhällsbyggnadsnämndens protokoll får därför ses som en felskrivning som helt saknar betydelse för nämndens ställningstagande i ärendet. Inte heller i övrigt har det påvisats något fel vid ärendets handläggning som kan ha påverkat utgången. Vad som förekommit i målet ger vidare inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit det handlingsutrymme som finns i ärenden om bygglov enligt PBL. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-04-29, I. Larsson)

*REGI

*INST