RÅ 2003 not 93

Fast egendom: medgivande till fastighetsbildning (rättsprövning, avslag)

Not 93. Ansökan av L.M. om rättsprövning av ett beslut ang. fastighetsbildning. -Byggnadsnämnden i Österåkers kommun (2000-08-29)vägrade medgivande enligt 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (1970:988) till avstyckning av en eller två fritidshustomter från Svartgarn 2:314. - Länsstyrelsen i Stockholms län (2001-09-13) avslog överklagandet av beslutet. - Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. L.M. Klagandena anförde bl.a. följande. Bygglov för att ersätta en befintlig sommarstuga gavs för 10 år sedan med en placering av byggnaden som syftade till att underlätta eventuell framtida styckning i tre tomter. Då det fortfarande efter 10 år och inte heller inom en femårsperiod enligt kommunen finns någon s.k. detaljplan innebär det att man från kommunen minst 15 år i förväg gjorde en åtgärd som fick dem att tro att de i framtiden skulle kunna få stycka sin tomt. De är i dag över sjuttio år och har svårt att sköta om den stora tomten och hålla den i ett för området normalt skick. Det bör göras en enskild bedömning i detta fall. När det gäller planläggning av område har fastighetsägaren erbjudit kommunen att utfärda servitut som ger kommunen obegränsad rätt att trots avstyckning använda tomterna för planläggning. Länsstyrelsens handläggning av ärendet har varit bristfällig. - Regeringen (Miljödepartementet, 2002-10-24) avslog överklagandet och angav följande skäl för sitt beslut: Regeringen finner att bebyggelseförhållandena i området är sådana att förutsättningarna för ytterligare bebyggelse kan behöva klarläggas genom detaljplaneläggning och att byggnadsnämnden således har haft stöd för sitt ställningstagande att vägra medgivande till fastighetsbildningen. De starka allmänna intressena av att förändringar i området sker genom planläggning talar mot ett medgivande till sökt fastighetsbildning. Vid en avvägning mellan de allmänna intressena och klagandenas enskilda intresse av att få genomföra sökt fastighetsbildning bör de allmänna intressena ges företräde. Vad klagandena framfört bl.a. om handläggningen av tidigare bygglovsärende och om servitut för kommunen utgör inte skäl för någon annan bedömning. - I ansökningen om rättsprövning anförde L.M. bl.a. följande. Det enda som har begärts är en avstyckning av tomten. I dag är två olika personer inom samma familj ägare till fastigheten och det finns två hus på tomten. Någon ny bebyggelse behöver inte komma till stånd, bara en klyvning av tomten. Så sent som år 1995 medgavs klyvning av en annan tomt i området på grund av att det fanns två ägare inom samma familj. - Regeringsrätten (2003-05-22, Ragnemalm, Nordborg, Nilsson, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Vad som förekommit ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som finns i ärenden om medgivande till fastighetsbildning eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2003-04-29, I. Larsson)

*REGI

*INST