RÅ 2004 not 100

Fråga om avdrag för fiktiv mervärdesskatt (resningsärende, avslag)

Not 100. Ansökan av TGOJ AB om resning i mål ang. mervärdesskatt. - TGOJ AB (TGOJ) yrkade för redovisningsperioden november-december 1990 avdrag för fiktiv mervärdesskatt med 60 392 482 kr avseende förvärv av ett förrådslager från Statens Järnvägar (SJ) för vilket SJ inte debiterat någon mervärdesskatt. TGOJ medgavs inte avdrag med hänvisning till att SJ ansågs skyldigt att debitera mervärdesskatt. I ett annat beslut påfördes SJ genom efterbeskattning utgående mervärdesskatt med anledning av samma transaktion. De båda besluten överklagades och genom skilda länsrättsdomar bifölls SJ:s yrkande om att efterbeskattningen skulle undanröjas och TGOJ:s yrkande om avdrag. Skattemyndigheten överklagade länsrätternas avgöranden till Kammarrätten i Stockholm som meddelade domar i de båda målen den 30 november 2000. Kammarrätten avslog överklagandet avseende SJ:s skyldighet att betala mervärdesskatt men biföll överklagandet avseende TGOJ:s avdragsrätt (mål nr 5885-1998); i den senare domen anförde kammarrätten bl.a. att det inte var fråga om efterbeskattning och att TGOJ därmed hade bevisbördan för avdragsrätt. - Regeringsrätten beslutade den 18 juni 2003 att till Kammarrätten i Stockholm överlämna en ansökan om resning i skattemyndighetens ärende angående TGOJ:s inkomsttaxering 1991. - TGOJ ansökte om resning i Kammarrättens i Stockholm mål nr 5885-1998 och anförde bl.a. följande. Kammarrättens två domar innebär att TGOJ, trots att SJ inte befunnits skattskyldig för transaktionen, inte har erhållit avdrag för fiktiv skatt. Reciprocitetsprincipen (jfr RÅ 2001 not. 99) har alltså inte iakttagits. Det finns en uppenbar risk för rättsförlust om TGOJ varken medges avdrag vid inkomsttaxeringen eller vid mervärdesbeskattningen. -Regeringsrätten (2004-05-28, Sandström, Almgren, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2004-04-01, Hogendoorn)

*REGI

*INST