RÅ 2004 not 101

Beskattning av delägare i en s.k. nationell fond (förhandsbesked)

Not 101. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. förmögenhetsskatt. - A var delägare i en s.k. nationell fond (X). I en ansökan om förhandsbesked ställde A bl.a. följande frågor. Kan en andel i en fond som X, där omsättning av andelar sker endast vid vissa angivna tidpunkter (kalenderkvartal) och där uppgifter om andelsvärdet inte är allmänt tillgängliga, anses vara marknadsnoterad (fråga 1). Om andelarna inte anses marknadsnoterade utgår A från att det förmögenhetsskattepliktiga värdet skall bygga på en substansvärdering post för post. Är vid denna värdering skuld till följd av upplåning av marknadsnoterade men ej börsnoterade aktier avdragsgill (fråga 2). Enligt 9 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, SFL, skall tillgångar tas upp till marknadsvärde om inte annan regel i SFL anger att annat värde än marknadsvärdet skall användas. Skall 9 § SFL betraktas som en takregel, med innebörd att en andel i X aldrig skall tas upp till högre värde än det verkliga värdet (fråga 4). - Skatterättsnämnden (2003-12-30, André, ordf., Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Fråga1. En andel i värdepappersfonden X uppfyller inte kravet på att vara marknadsnoterad. - Fråga 2. Skuld till följd av upplåning av marknadsnoterade aktier som inte är börsnoterade är inte avdragsgill. - Fråga 4. Bestämmelsen i 9 § SFL är inte tillämplig. - Motivering. Fråga 1. Definitionen av delägarrätt i 48 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, omfattar bl.a. andel i värdepappersfond. Enligt 48 kap. 5 § IL skall en delägarrätt anses marknadsnoterad om den är noterad på svensk eller utländsk börs eller, utan att vara noterad på börs, är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning. - Med de förutsättningar som lämnats uppfyller inte andelarna i fonden kraven på att vara marknadsnoterade. - Frågorna 2 och 4. Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall enligt 3 § första stycket 6 SFL som tillgång tas upp, såvitt här är ifråga, annan sådan delägarrätt som avses i 48 kap. 2 § första stycket IL än aktie om delägarrätten inte är marknadsnoterad. Fondandelarna är enligt svaret på fråga 1 att anse som sådana tillgångar. Det innebär att andelarna skall värderas enligt bestämmelserna i 9-17 §§ SFL. - Enligt 9 § SFL skall tillgång tas upp till marknadsvärdet om inte annat följer av 10-17 §§. Vidare skall enligt 14 § första stycket SFL vid värdering av delägarrätt som avses i 48 kap. 2 § första stycket IL och som inte är marknadsnoterad beaktas tillgångar och skulder i den juridiska personen i den omfattning som skulle ha gällt om de innehafts direkt av delägaren. - Av det anförda följer att fondandelarna skall värderas enligt den i 14 § första stycket SFL anvisade genomsynsprincipen, vilket innebär att fondandelsägaren skall betraktas som ägare direkt av fondens tillgångar och skulder. Det betyder också att regeln i 9 § SFL inte skall tillämpas. - De enskilda tillgångarna och skulderna i fonden skall i sin tur prövas mot bestämmelserna om skattepliktig förmögenhet i 3-5 §§ SFL. A:s fråga i denna del gäller bedömningen av den skuld som fonden får till en person som lånat ut marknadsnoterade men ej börsnoterade aktier till fonden för att ingå i ett blankningsförfarande där fonden vid beskattningsårets utgång kommer att ha sålt aktierna vidare mot kontant betalning. - Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall enligt 4 § första stycket SFL alla skulder dras av från värdet av tillgångarna. Enligt andra stycket 5 i samma paragraf räknas förpliktelse vars motsvarande rättighet hos annan är av sådant slag att den är undantagen från skatteplikt dock inte som avdragsgill skuld. I 3 § SFL stadgas att endast tillgångar som anges i paragrafen tas upp. Bestämmelserna omfattar inte en fordran på grund av utlåning av marknadsnoterade men ej börsnoterade aktier (jfr 3 § första stycket 11 SFL). - Tillämpat på de blankningsaffärer som fonden skall företa med marknadsnoterade men inte börsnoterade aktier leder det anförda till att den fordran som föreligger mot fonden på grund av lånet av aktierna inte är av skattepliktig art (jfr prop. 1996/97:117 s. 87). Det innebär att avdragsrätt inte föreligger för X:s skuld. Detta gäller oberoende av om fonden avyttrar aktierna vid beskattningsårets utgång eller ej. - Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle överpröva förhandsbeskedet och anförde att verket i huvudsak hade samma uppfattning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten (2004-06-01, Hulgaard, Wennerström, Almgren, Kindlund, Hamberg): Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2004-05-26, Heinefors)

*REGI

*INST