RÅ 2004 not 102

Grund för att påföra skattetillägg ansågs föreligga då ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och de lämnade uppgifterna inte motsade att bolaget hade rätt till sådant avdrag

Not 102. Överklagande av Björklinge Energi AB ang. skattetillägg vid inkomsttaxering 2000. - Björklinge Energi AB tog i räkenskapsschemat upp nedskrivning av finansiella tillgångar med 5 000 000 kr. Beloppet återfördes inte i deklarationen. På förfrågan av skattemyndigheten uppgav bolaget att nedskrivningen avsåg aktier i ett helägt dotterbolag som under år 1998 och 1999 gått med förlust med sammanlagt 5,5 milj. kr. -Skattemyndigheten i Uppsala län (2000-12-18) medgav inte avdrag och påförde bolaget skattetillägg. - Bolaget överklagade beslutet om skattetillägg. - Länsrätten i Uppsala län (2001-05-09, ordförande Nyhlén) avslog överklagandet och yttrade: Bolaget har felaktigt yrkat avdrag för nedskrivning av aktier med 5 000 000 kr. Skattemyndigheten har först efter utredning kunnat åsätta bolaget en riktig taxering. Genom att underlåta att i deklarationen upplysa om relevanta förhållanden angående avdraget har bolaget lämnat oriktig uppgift. Förutsättningarna för att påföra bolaget skattetillägg enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324), TL, är därför uppfyllda. - Vad gäller frågan om befrielse finner länsrätten i likhet med skattemyndigheten att bristande erfarenhet hos bolagets personal inte utgör skäl till befrielse från påfört skattetillägg. Länsrätten konstaterar att Regeringsrätten i två avgöranden den 15 december 2000 funnit att de svenska skattetilläggen omfattas av artikel 6 i Europakonventionen men att de rätt tillämpade inte strider mot artikel 6 i konventionen. Inte heller i övrigt har omständigheter utgörande skäl till befrielse från påfört skattetillägg framkommit. - Bolaget överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (2002-04-29, Hallberg, Jonson, referent, Olsson) avslog överklagandet och yttrade: Kammarrätten finner att bolaget, genom att underlåta att återföra den gjorda nedskrivningen av finansiella tillgångar med 5 000 000 kr till beskattning, lämnat oriktig uppgift enligt 5 kap. 1 § TL. - Felaktigheten har inte utan närmare utredning av skattemyndigheten kunnat upptäckas. Felaktigheten kan därför inte anses som sådan uppenbar misskrivning som avses i 5 kap. 4 § TL. Ej heller föreligger sådana omständigheter som skulle kunna medföra eftergift av skattetillägg enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 § första stycket TL. - Vad som framkommit i målet ger inte vid handen att det förelegat några brister vid handläggningen av skattetilläggsfrågan som skulle innebära någon form av kränkning av Europakonventionen. - Bolaget fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Bara i ett fåtal, sällan förekommande situationer kan nedskrivning av finansiella tillgångar godtas skattemässigt. Att avdrag för nedskrivning av finansiella tillgångar skulle ha kunnat godtas i bolagets fall utan någon närmare utredning från skattemyndighetens sida framstår som uteslutet. Förutsättningar för skattetillägg föreligger därmed inte. Även om grund för påförande av skattetillägg hade förelegat skulle förutsättningar för eftergift av skattetillägget vara uppfyllda. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. I motsats till vad som var fallet i RÅ 2003 ref. 4 finns det i detta fall anläggningstillgångar i räkenskapsschemat av vilka merparten avser aktier och andelar i svenska koncern- och intresseföretag. Det kan därför inte anses framstå som närmast uteslutet att avdraget för nedskrivning av finansiella tillgångar skulle godtas av skattemyndigheten utan närmare utredning. Skäl för befrielse har inte framkommit. - Bolaget yrkade ersättning för kostnader med 15 000 kr exklusive mervärdesskatt. - Regeringsrätten (2004-06-01, Eliason, Ersson, Dexe, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 1 § första stycket TL, i den i målet tillämpliga lydelsen, skall skattetillägg tas ut om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns oriktig. - Skattemyndigheten skall enligt 3 kap. 1 § TL se till att ärendena blir tillräckligt utredda. Är uppgifterna i en självdeklaration otydliga eller motstridiga eller har den skattskyldige särskilt markerat en skatterättslig frågeställning kan skattemyndighetens utredningsansvar aktualiseras. - Regeringsrätten konstaterade i rättsfallet RÅ 2003 ref. 4, som gällde frågan om skattetillägg skulle tas ut i ett fall där ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar, att det framstod som närmast uteslutet att avdraget skulle godtas av skattemyndigheten utan närmare utredning. Med hänsyn bl.a. härtill fanns det inte förutsättningar att påföra skattetillägg. - Med hänsyn till att rätt till avdrag av det slag som det nu aktuella målet gäller kan medges under vissa förutsättningar och mot bakgrund av att uppgifterna i deklarationen inte talade emot avdragsrätt framstår det inte som uteslutet att skattemyndigheten hade kunnat godta yrkandet utan särskild utredning. Även om yrkandet föranlett skattemyndigheten att begära ytterligare upplysningar kan inte något sådant utredningsansvar som har betydelse för frågan om skattetillägg skall påföras anses ha uppkommit. - Regeringsrätten finner därför, i likhet med kammarrätten, att grund för skattetillägg föreligger. Såvitt avser frågan om befrielse från skattetillägg instämmer Regeringsrätten i kammarrättens bedömning. På grund av det anförda skall överklagandet avslås. - Regeringsrätten anser att bolaget bör beviljas ersättning för kostnader med skäliga 7 500 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. - Regeringsrätten beviljar Björklinge Energi AB ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för kostnader i Regeringsrätten med 7 500 kr. (fd II 2004-05-12, Malmgren)

*REGI

*INST