RÅ 2004 not 108

Regeringsrätten hade i mål om mervärdesskatt inte inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen (avslag) / Regeringsrätten hade i mål om mervärdesskatt inte inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen (resningsärende, avslag)

Not 108. Skattemyndigheten beslutade i omprövningsbeslut den 17 december 1998 bl.a. att inte medge Astra Zeneca AB avdrag för ingående mervärdesskatt för redovisningsperioder under 1996 med sammanlagt 708 226 kr avseende förvärv av konsulttjänster i samband med noteringen av bolagets aktier på New York Stock Exchange. Riksskatteverket ansökte om förhandsbesked avseende frågan om avdragsrätt. Skatterättsnämnden fann att bolaget inte var berättigat till avdrag. Bolaget överklagade förhandsbeskedet hos Regeringsrätten som fastställde beskedet genom dom den 16 maj 2001 (RÅ 2001 not. 69). - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning, undanröja domen och förklara att rätt till avdrag förelåg för ingående skatt hänförlig till konsultkostnaderna. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget har i samband med noteringen av aktierna på New York Stock Exchange förvärvat konsulttjänster. Det är ostridigt att dessa ingående transaktioner/förvärv inte har ett direkt eller omedelbart samband med en eller flera utgående transaktioner. Det måste därför prövas om förvärvet i stället kan anses ha ett sådant samband med hela den skattskyldiges verksamhet. Kan ett sådant samband konstateras föreligger rätt till avdrag i den mån företaget vidtar skattepliktiga transaktioner. Vid en korrekt tillämpning av EG-rätten skulle Regeringsrätten ha bifallit bolagets talan i målet. EG-domstolen har inte uttalat sig specifikt om denna typ av kostnader. Det kan inte heller ansetts ha varit fråga om en acte clair. Detta stöds inte minst av rättsutvecklingen i andra EU-länder. Vid angivna förhållanden hade det förelegat en skyldighet för Regeringsrätten att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. En underlåtenhet att inhämta sådant förhandsavgörande trots att en sådan skyldighet föreligger utgör grovt rättegångsfel. Denna felaktighet har inverkat på utgången av målet. -Regeringsrätten (2004-06-03, Lavin, Hulgaard, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2004-04-28, Haggren)

*REGI

*INST