RÅ 2001 not 69

Mervärdesskatt (rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till ett bolags förvärv av konsulttjänster avseende inregistrering av bolagets aktier på utländsk börs) / Rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till ett bolags förvärv av konsulttjänster avseende inregistrering av bolagets aktier på utländsk börs (förhandsbesked)

Not 69. Överklagande av AstraZeneca (tidigare Astra AB) av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Riksskatteverket (RSV) ansökte om förhandsbesked enligt 6 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor angående tillämpning av mervärdesskattelagen (1994:200), ML beträffande mervärdesskatt för Astra AB (Astra) och uppgav i ansökan bl.a. följande. Skattemyndigheten i Stockholms, Skattekontor riks, har den 17 december 1998, i ett omprövningsbeslut beslutat att inte medge Astra avdrag för ingående skatt med 476 976 kr respektive 231 250 kr avseende kostnader för Astras introduktion av sina aktier på New York Stock Exchange. RSV åberopade Skattemyndighetens beslut samt vad anförde vidare skattemyndigheten anfört. Beslutet föregicks av en skatterevision. - RSV anförde vidare. RSV:s uppfattning är att avdragsrätt föreligger enligt ML för ingående mervärdesskatt, som hänför sig till förvärv, vilka sker när ett aktiebolag ökar sitt egna kapital genom nyemission. Den skatt som detta förhandsbesked gäller avser dock inte någon nyemission. - Fråga är således inte om förvärv i verksamhet av enhetlig beskaffenhet eller olika verksamheter med naturlig anknytning till varandra, utan om förvärv som inte har samband med bolagets verksamhet som medför skattskyldighet. Från mervärdesskattesynpunkt får med verksamhet enligt ML förstås verksamhet som utgör eller ingår i en förvärvskälla enligt kommunalskattelagen, 1928:370, KL, (jfr prop.1993/94:99 s. 65). Avdragsrätt föreligger enligt 8 kap. 3 och 13 §§ endast för förvärv för verksamhet eller del av verksamhet som medför skattskyldighet enligt ML. - Då nu aktuellt förvärv inte utgör sådant förvärv som ska användas eller förbrukas i verksamhet eller del därav som medför skattskyldighet, föreligger, enligt RSV:s uppfattning, inte rätt till avdrag för den ifrågavarande ingående skatten. - Förvärvet kan inte heller anses ha ett direkt samband med den bedrivna verksamheten eller del därav, dvs. de skattepliktiga transaktionerna, eller vara nödvändigt för verksamheten. - Avdragsrätten begränsas enligt RSV:s synsätt inte enbart av att skattefria tillhandahållanden föreligger, utan även av att förvärven inte ska användas eller förbrukas i verksamhet / del av verksamhet som medför skattskyldighet. - Förvärvet kan inte heller anses ha ett direkt samband med den bedrivna verksamheten eller del därav, dvs. de skattepliktiga transaktionerna, eller vara nödvändigt för verksamheten. - Sammanfattningsvis ansåg RSV således att avdragsrätt inte förelåg för ingående skatt hänförlig till kostnader avseende inregistrering av aktier på New York Stock Exchange eftersom de aktuella förvärven inte utgjorde sådana förvärv, som skulle användas eller förbrukas i och för verksamhet eller del därav som medförde skattskyldighet. - Då frågan om avdragsrätt för kostnader för inregistrering på fondbörsen i New York, enligt RSV:s bedömning, berörde eller kunde väntas komma att gälla flera företag, som var noterade på Stockholms fondbörs hemställde RSV att Skatterättsnämnden måtte besvara följande fråga. -Fråga: Föreligger avdragsrätt för Astra för den ifrågavarande ingående skatten, som är hänförlig till kostnader för konsulttjänster avseende inregistrering av aktier på New York Stock Exchange? - Skatterättsnämnden (1999-11-10, Wingren, Ohlson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked - Astra är inte berättigat till avdrag för ingående skatt som är hänförlig till de kostnader som avses med RSV:s fråga. - Motivering. - Astra lät under 1996 inregistrera sin aktie på New York Stock Exchange och ådrog sig i samband därmed vissa konsultkostnader m.m. Anledningen till noteringen var att Astra ville ha tillgång till den amerikanska riskkapitalmarknaden för att trygga kapitalförsörjning i verksamheten. - Skattemyndigheten i Stockholms län beslutade i omprövningsbeslut 1998-12-17 bl.a. att inte medge Astra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende redovisningsperioder under 1996 med sammanlagt 708 226 kr som avsåg förvärv i samband med noteringen av bolagets aktie på New York-börsen. Av den ingående skatten hänförde sig 476 976 kr till förvärv av konsulttjänster m.m. från utländska företagare och 231 250 kr till förvärv från Deloitte & Touche. - RSV har med anledning av skattemyndighetens beslut ansökt om förhandsbesked och frågat om avdragsrätt föreligger för ingående skatt hänförlig till förvärv av konsulttjänster avseende den aktuella inregistreringen. Verket anför sammanfattningsvis att avdragsrätt inte föreligger eftersom de aktuella förvärven inte utgör sådana förvärv, som skall användas eller förbrukas i och för sådan bolagets verksamhet eller del därav som medför skattskyldighet. - Astra anser att kostnader för anskaffande av erforderligt driftkapital ovedersägligt är ett naturligt led i varje näringsverksamhet. Eftersom kostnaden i det nu aktuella fallet har uppstått i en verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt skall avdrag medges för den ifrågavarande ingående skatten. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt huvudregeln om avdragsrätt i 8 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen, ML, får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Med "verksamhet som medför skattskyldighet" förstås enligt 1 kap. 7 § andra stycket ML sådan verksamhet i vilken omsättning av varor eller tjänster medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 ML. Enligt sistnämnda bestämmelse, jämfört med samma kapitels 1 § första stycke 1, avser, med vissa här ej aktuella undantag, skattskyldigheten sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. Skattskyldigheten i materiellt hänseende avser enbart varje sådan omsättning och inte - såsom i formellt hänseende t.ex. vid registrering av skattskyldig - verksamhet i stort när skattepliktig omsättning förekommer i en verksamhet. - Av huvudregeln framgår således att avdragsrätten begränsas till ingående skatt på förvärv i en verksamhet som medför skattskyldighet, dvs. i enlighet med det ovan sagda för skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster inom ramen för en yrkesmässig verksamhet. - I förarbetena till ML uttalas beträffande den aktuella bestämmelsen i 8 kap. 3 § första stycket bl.a. följande. Den föreslagna 3 § ger avdragsrätt endast för sådan ingående skatt som hänför sig till förvärv eller sådan införsel av varor eller tjänster i den verksamhet som medför skattskyldighet. En vara eller tjänst är att anse som förvärvad eller införd i en sådan verksamhet endast i den mån varan eller tjänsten skall användas eller förbrukas i verksamheten (prop. 1993/94:200 s. 209). - Innebörden av huvudregeln för avdragsrätt i 8 kap. 3 § ML skall tolkas mot bakgrund av i första hand artikel 17 punkt 2 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) enligt vilken avdragsrätten i princip begränsas till mervärdesskatt på varor och tjänster i och för skattepliktiga transaktioner. För att rätt till avdrag skall anses föreligga enligt direktivet förutsätts att varorna och tjänsterna skall ha en direkt och omedelbar anknytning till skattepliktiga transaktioner och att endast den ingående skatt som bärs direkt av de olika kostnadskomponenterna i en skattepliktig transaktion får dras av (jfr bl.a. punkterna 19, 21 och 25 i EG-domstolens dom i mål C-4/94 BLP Group plc mot Commissioners of Customs and Excise). - Av den lämnade redogörelsen för ML:s och det sjätte direktivets grundläggande bestämmelser om avdragsrätt framgår att en förutsättning för att avdrag för ingående skatt skall medges är att skatten kan anses hänförlig till en av den skattskyldige bedriven verksamhet bestående av mervärdesskattepliktiga transaktioner. Vid inkomstbeskattningen har i praxis inte ansetts följa av enbart allmänna skatterättsliga principer att kostnader som uppkommer för att tillföra ett bolag aktiekapital eller för att notera ett bolags aktier på börs kan hänföras till den av bolaget bedrivna verksamheten (jfr RÅ 1917 Fi. 64 och RÅ 1992 ref. 55 II) - I mervärdesskattehänseende kan inte heller förvärv för sådan anskaffning av kapital eller notering på börs anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med ett bolags verksamhet sådan denna kommer till uttryck i skattepliktiga omsättningar att ingående skatt som belöper på förvärven är avdragsgill. I stället får enligt nämndens mening sådana förvärv anses gjorda utom ramen för den av bolaget bedrivna verksamhet som omfattas av mervärdesskattesystemet. - Mot bakgrund av det anförda finner nämnden att Astra inte har rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till konsultkostnader m.m. som uppkommit i samband med inregistreringen av Astras aktie på New York-börsen. - Ledamöterna Edlund och Peterson var skiljaktiga och anförde följande. I sin verksamhet tillhandahåller Astra skattepliktiga varor och tjänster. Tjänster som avser transaktioner som syftar till att anskaffa kapital för en skattepliktig verksamhets bedrivande måste enligt vår mening anses ha ett sådant samband med den bedrivna verksamheten att tjänsterna skall anses förvärvade i denna. Rätt till avdrag föreligger därför för den mervärdesskatt som är hänförlig till detta slag av tjänster. Astras åtgärd att låta registrera aktierna på New York Stock Exchange får enligt vår mening i enlighet med det anförda anses ha ett sådant samband med bolagets ekonomiska verksamhet att rätt till avdrag föreligger för den mervärdesskatt som hänför sig till aktuella konsultkostnader m.m. - Astra överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle förklara att bolaget var berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till konsultkostnader som uppkommit med anledning av notering av aktierna i Astra AB på New York Stock Exchange. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Det förelåg en direkt och omedelbar anknytning mellan kostnaderna och bolagets skattepliktiga transaktioner. - Avsikten med börsnoteringen var att bolaget skulle få tillgång till den amerikanska riskkapitalmarknaden. Kostnaderna ifråga var avsedda för marknadsföring av bolagets affärsverksamhet samt för att trygga bolagets kapitalförsörjning, dvs. hänförliga till bolagets verksamhet som utgörs av forskning, tillverkning och försäljning med inriktning på läkemedel. - Alternativt var bolagets uppfattning att kostnaderna skulle anses utgöra direkta kostnadskomponenter i en från mervärdesskatt undantagen transaktion som medförde full avdragsrätt för ingående skatt enligt artikel 17 punkt 3 c sjätte mervärdesskattedirektivet. - Riksskatteverket hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas och anförde bl.a. att bolaget inte på objektiva grunder hade kunnat påvisa att de ifrågavarande kostnaderna var en del av kostnadskomponenterna för de skattepliktiga transaktionerna (jfr EG-domstolens dom den 8 juni 2000 i mål C-98/98, Midland Bank). - Regeringsrätten (2001-05-16, Baekkevold, Nordborg, Schäder, Ersson, Dexe), gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2001-04-04, Kristiansson)

*REGI

*INST