RÅ 2004 not 110

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (brister i försäkringskassans och länsrättens avgöranden, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om brister i försäkringskassans och länsrättens avgöranden (synnerliga skäl)

Not 110. Överklagande av J.M. ang. prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring. - HTF:s arbetslöshetskassa beslutade den 26 augusti 1998 att inte utge arbetslöshetsersättning till J.M. fr.o.m. den 3 juni 1998. Som skäl för beslutet anförde kassan att J.M. enligt beslut den 9 december 1997 måste förvärvsarbeta 80 dagar innan arbetslöshetsersättning kunde betalas ut och att hans arbete i Finland som ishockeyspelare inte kunde tillgodoräknas som förvärvsarbete. I omprövningsbeslut den 3 december 1998 fann kassan inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. Kassan anförde bl.a. att J.M. inte hade varit försäkrad i arbetslandet varför hans verksamhet som ishockeyspelare under tiden den 5 november 1997 - den 5 april 1998 inte kunde beaktas. - J.M. överklagade menLänsrätten i Stockholms län (1999-09-08) avslog överklagandet. - J.M. överklagade och yrkade i första hand att kammarrätten skulle återförvisa målet till länsrätten då den överklagade domen saknade motivering och därmed stod i strid med 30 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). I andra hand yrkade han bifall till sin ansökan om ersättning. Han anförde bl.a. att han under sin verksamhet i Finland hade varit försäkrad och att han därmed hade uppfyllt villkoren i artikel 67 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71. - Kammarrätten i Stockholm (2000-05-15) meddelade inte prövningstillstånd. - J.M. yrkade hos Regeringsrätten att målet skulle återförvisas till kammarrätten för handläggning i sak. - Arbetsmarknadsstyrelsen (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) bestred yrkandet. - Regeringsrätten (2004-06-03, Lavin, Billum, Hulgaard, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Enligt 3 § första stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), vilken trädde i kraft den 1 januari 1998, har endast personer som i Sverige uppfyller ersättningsvillkoren rätt till ersättning enligt denna lag, om inte något annat följer av rådets förordning 1408/71. - Av 6 § ALF framgår att ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller som är medlem men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning. - Enligt 7 § ALF lämnas ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen till den som varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12-14 §§ eller studerandevillkoret enligt 19 § (medlemsvillkor). - I 66 § första och andra styckena ALF finns vissa bestämmelser om frånkännande av rätt till ersättning och om krav på förvärvsarbete minst 80 dagar som villkor för ny rätt till ersättning. - Artikel 67 i rådets förordning 1408/71 innehåller bestämmelser om sammanläggning av försäkrings- eller anställningsperioder som har fullgjorts i ett annat medlemsland. I artikel 71 finns vidare vissa bestämmelser rörande arbetslösa som under sin senaste anställning var bosatta i en annan medlemsstat än arbetslandet. - Av arbetslöshetskassans överklagade beslut och länsrättens dom framgår inte med tillräcklig tydlighet vilka bestämmelser som lagts till grund för prövningen av J.M:s ansökan om arbetslöshetsersättning. Exempelvis framgår inte om prövningen avsett såväl inkomstbortfallsförsäkringen som grundförsäkringen. Det var då inte möjligt för kammarrätten att bedöma om målet kunde vara av vikt för ledning av rättstillämpningen eller om anledning förekom till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. Med hänsyn till de brister kassans och länsrättens avgöranden varit behäftade med hade kammarrätten bort meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen. Överklagandet skall alltså bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och meddelar J.M. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 8 september 1999. (fd II 2004-04-28, Perttu)

*REGI