RÅ 2004 not 114

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetsskadeförsäkring (beräkning av livränteunderlag, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om beräkning av livränteunderlag (prejudikat- och ändringsskäl)

Not 114. Överklagande av A.K. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om beräkning av livränteunderlag enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Östergötlands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 29 januari 1997 att bevilja A.K. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, fr.o.m. den 1 november 1996. Livränteunderlaget beräknades till 97 400 kr. Inkomsten grundades på att A.K. vid tiden för arbetsskadan arbetade 60 procent av heltid. Under övrig tid var hon tjänstledig för vård av barn. A.K. överklagade kassans beslut hos Länsrätten i Östergötlands län och yrkade att hon skulle beviljas livränta beräknad på ett livränteunderlag som grundade sig på heltidstjänstgöring. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 21 september 1999. Eftersom A.K. vid tidpunkten för sjukfallets början arbetat 60 procent av heltid, skulle enligt länsrätten endast den inkomst som motsvarade denna sysselsättningsgrad läggas till grund för beräkningen av livränteunderlaget. A.K. överklagade domen hos Kammarrätten i Jönköping som den 12 september 2000 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - A.K. fullföljde sin talan. - Riksförsäkringsverket tillstyrkte att A.K. meddelades prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hennes överklagande. -Regeringsrätten (2004-06-08, Eliason, Ersson, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Målet rör i sak frågan om livränteunderlaget för A.K. skall beräknas med utgångspunkt i den inkomst hon hade till följd av förkortningen av arbetstid för vård av barn eller i den inkomst hon skulle ha haft om hon arbetat heltid. - Livränta enligt LAF beräknas på den försäkrades livränteunderlag och utgår med så stor andel av detta som motsvarar graden av nedsättning av den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete. Livränteunderlaget motsvarar, med vissa avvikelser, den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt från vilken livräntan skall utges eller den inkomst som då skulle ha utgjort den sjukpenninggrundande inkomsten, om försäkringskassan känt till samtliga förhållanden. - Enligt 7 § föräldraledighetslagen (1995:584) har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. I sak samma bestämmelser fanns i 3 § i den tidigare gällande lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. - Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2001 ref. 54 funnit att livränteunderlaget för en arbetsskadad, som tidigare arbetat heltid, skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete för en försäkrad som har utnyttjat sin rätt till ledighet för vård av barn och arbetat deltid när skadan inträffade men som inte kunde återuppta sitt förvärvsarbete efter skadan. - Frågan om hur livränteunderlaget skall beräknas för en försäkrad som drabbas av en arbetsskada under pågående arbetstidsförkortning på grund av vård av barn har aktualiserats i ett flertal mål. Något vägledande avgörande fanns inte förrän Regeringsrätten meddelade dom den 23 oktober 2001 i det ovan nämnda fallet. I förevarande fall har A.K. varit tjänstledig med 40 procent för vård av barn. Av intyg från hennes arbetsgivare framgår att hon skulle ha återgått till heltidsarbete innan barnet fyllt åtta år om hon inte hade skadats. Det bör i förevarande mål ha framstått som osäkert för kammarrätten huruvida länsrätten i sitt avgörande kommit till ett riktigt slut. Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 1 och 2 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat tillstånd till prövning av A.K:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.K. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hennes överklagande av Länsrättens i Östergötlands län dom den 21 september 1999 i mål nr 990-97. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2004-05-12, M. Lindvall)

*REGI

*INST