RÅ 2004 not 117

Föräldrapenning (kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes) / Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om föräldrapenning

Not 117. Överklagande av J.H. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om föräldrapenning. - J.H., som förvärvsarbetat och bott i Tyskland, bosatte sig i Sverige den 18 juli 2000 och födde sitt andra barn den 27 oktober 2000. Stockholms läns allmänna försäkringskassa beslutade den 19 september 2000 att utge föräldrapenning till J.H. med 60 kr per dag (garantinivå) med anledning av det väntade barnet. I begäran om omprövning yrkade J.H. att kassan skulle utge föräldrapenning beräknad med utgångspunkt i den lön hon haft i Tyskland innan hon där födde sitt första barn den 5 februari 1999. I beslut den 23 november 2000 avslog kassan hennes yrkande, varvid kassan framhöll att hon inte arbetat vare sig i Tyskland eller i Sverige efter det första barnets födelse och att hon inte heller var inskriven och försäkrad hos kassan när hon födde sitt första barn. J.H. överklagade kassans beslut hos Länsrätten i Stockholms län. Hon anförde att hon inte erhållit någon pension från Tyskland i samband med att hon födde sitt andra barn och åberopade EG- direktiv om fri arbetskraftsförflyttning m.m. I dom den 4 juli 2001 avslog länsrätten överklagandet. Länsrätten angav som domskäl att det av RÅ 1999 ref. 4 framgick att tillämpliga EG-bestämmelser inte hindrade att en medlemsstats lagstiftning uppställde ett krav på att en person, som helt upphört att vara yrkesverksam i den staten, måste vara bosatt där för att omfattas av den medlemsstatens lagstiftning och att J.H. sålunda endast var berättigad till föräldrapenning med 60 kr om dagen. J.H. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm, som den 15 oktober 2001 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - J.H. fullföljde sin talan. - Riksförsäkringsverket ansåg att Regeringsrätten inte borde meddela J.H. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. -Regeringsrätten (2004-06-10, Lavin, Billum, Ersson, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Regeringsrätten finner inte att utredningen i målet visar att det funnits skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd. Överklagandet skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2004-05-26, Bergquist)

*REGI

*INST