RÅ 2004 not 12

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

kammarrätten

Not 12. Överklagande av Tekniska nämnden i Malmö kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. -Kammarrätten i Göteborg (2003-12-18) biföll ett överklagande av P.L. av Tekniska nämndens i Malmö kommun beslut den 2 oktober 1993 om utlämnande av ett e-postmeddelande. - Nämnden överklagade och yrkade att kammarrättens dom skulle upphävas. - Regeringsrätten (2004-01-30, Melin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) följer att ett beslut rörande frågan om rätt att ta del av allmän handling får överklagas endast av den som begärt ut handlingen. Tekniska nämndens överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Tekniska nämndens i Malmö kommun överklagande. (fd I 2004-01-20, Liljeros)

*REGI

*INST