RÅ 2004 not 126

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 126. Överklagande av Socialnämnden i Tyresö kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Socialnämnden i Tyresö kommun avslog den 13 november 2003 en begäran från M.S. att få ta del av meritförteckningar för tre namngivna personer anställda inom socialförvaltningen. Sedan M.S. överklagat beslutet, beslutade Kammarrätten i Stockholm i dom den 9 mars 2004 att begärda handlingar skulle lämnas ut till honom med maskering av eventuellt förekommande uppgifter om bostadsadress, hemtelefonnummer och personnummer. - Socialnämnden överklagade och yrkade att kammarrättens dom skulle upphävas. -Regeringsrätten (2004-06-21, Nordborg, Hulgaard, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) följer att ett beslut rörande frågan om rätt att ta del av allmän handling får överklagas endast av den som begärt ut handlingen. Socialnämndens överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Socialnämndens i Tyresö kommun överklagande. (fd I 2004-06-15, I. Larsson)

*REGI

*INST