RÅ 2004 not 132

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Frågan om påförande av skattetillägg till följd av skattskyldigs underlåtenhet att upplysa om att ackord medgivits det år då underskott uppkommit skulle prövas vid taxeringen för det beskattningsår som följde efter underskottsåret

Not 132. Överklagande av Strömma Förvaltnings AB ang. skattetillägg. - Strömma Fastighets AB (tidigare Svebo Fastighetsförvaltning AB) träffade under beskattningsåret en ackordsuppgörelse med Sparbanken Sverige AB varigenom skulder om 2 045 075 kr avskrevs. Skattemyndigheten i Stockholms län fann i grundläggande beslut om årlig taxering den 26 november 1998 bl.a. att av skattemyndigheten godtaget underskott av näringsverksamhet om 672 544 kr skulle begränsas med hänsyn till erhållet underskott och därför helt falla bort. Skattemyndigheten beslutade vidare att påföra skattetillägg på grund av att ackordsvinsten inte reducerat underskottet och bestämde skattetillägget till 67 254 kr (40 procent av ¼ av 672 544 kr). - Strömma Fastighets AB överklagade och yrkade i första hand att påfört skattetillägg, uppgående till 67 254 kr, skulle undanröjas och åberopade till stöd för sin uppfattning bl.a. Regeringsrättens dom i rättsfallet RÅ 1999 ref. 59. I andra hand yrkade bolaget att skattetillägget skall efterges. - Skattemyndigheten beslutade i ett omprövningsbeslut den 30 augusti 1999 med anledning av överklagandet att inte ändra det överklagade beslutet. -Länsrätten i Stockholms län (2000-11-17, ordf. Cleméntz) avslog överklagandet och yttrade bl.a. vad gällde förutsättningarna för att påföra bolaget skattetillägg följande. - Länsrätten vill mot bakgrund av den av Strömma Fastighets AB åberopade domen från Regeringsrätten, som är refererad i RÅ 1999 ref. 59, anföra följande. I referatet prövades frågan om skattetillägg borde påföras vid taxering för beskattningsåret efter det år då ackordet erhölls. I det här målet gäller frågan om förutsättningar att påföra bolaget skattetillägg vid taxering för det beskattningsår som ackordet erhålls. Av referatet framgår att, om den skattskyldige inte lämnar några uppgifter om ett mottaget ackord, kan i och för sig förutsättningar att påföra skattetillägg föreligga såväl vid det taxeringsår då "ackordsåret" skall taxeras som det efterföljande taxeringsåret då avdrag för underskott första gången yrkas. I referatet eftergav Regeringsrätten skattetillägget bl.a. mot bakgrund av de upplysningar den skattskyldige lämnat i föregående års deklaration om ackordet. - I det här fallet har bolaget inte lämnat några upplysningar om ackordet. Vid bedömning av frågan om skattetillägg bör påföras bolaget med tillämpning av taxeringslagen (1990:324), TL, delar länsrätten den bedömning som skattemyndigheten givit uttryck för i det överklagade beslutet. - Strömma Fastighets AB överklagade länsrättens dom och yrkade att påfört skattetillägg om 67 254 kr skulle undanröjas. Till stöd för sin talan anförde bolaget att Regeringsrättens dom RÅ 1999 ref. 59 innebar att ackordårets utrullade underskott skall fastställas oberoende av ackordet. - Skattemyndigheten bestred bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Stockholm (2002-10-31, Hallberg, Gäverth, Bäckström) gjorde samma bedömning som länsrätten och ändrade inte den överklagade domen. - Strömma Förvaltnings AB (bolaget) överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja det skattetillägg som påförts Strömma Fastighets AB (numera fusionerat med bolaget) vid inkomsttaxeringen 1998. Bolaget yrkade vidare ersättning för kostnader i Regeringsrätten med 11 180 kr. - Skatteverket tillstyrkte att överklagandet bifölls samt att ersättning medgavs för fem timmars arbete enligt rättshjälpstaxan. - Regeringsrätten (2004-06-29, Eliason, Hulgaard, Ersson, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Målet avser tillämpningen av 1 och 11 §§ lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet (LAU). Bestämmelserna motsvarar, såvitt här är av intresse, tidigare bestämmelser i 26 § kommunalskattelagen (1928:370) med anvisningar. - Regeringsrätten uttalade, vid tillämpning av nämnda bestämmelser i kommunalskattelagen, i rättsfallet RÅ 1999 ref. 59 att storleken av ett underskott i näringsverksamhet skall prövas och fastställas redan vid taxeringen för underskottsåret medan frågan om det föreligger hinder mot avdrag för underskott till följd av ackord skall prövas först vid taxeringen för det beskattningsår som följer närmast efter underskottsåret. Regeringsrätten fann vidare att den skattskyldiges åtgärd att tillgodoföra sig avdrag vid sistnämnda taxering, utan att samtidigt lämna uppgift om ackordet, innebar att den skattskyldige lämnat en sådan oriktig uppgift som utgjorde grund för att påföra skattetillägg. I enlighet härmed fann Regeringsrätten vid tillämpning av bestämmelserna i LAU i rättsfallet RÅ 2002 not. 142, att frågan om påförande av skattetillägg till följd av att ett bolag inte upplyst om ackordsvinst inte skulle prövas vid taxeringen för underskottsåret. - Omständigheterna i ifrågavarande mål är i sak desamma som i det sistnämnda rättsfallet. Grund för att påföra skattetillägg till följd av att Strömma Fastighets AB inte upplyst om ackordsvinsten vid 1998 års taxering förelåg således inte. Överklagandet skall därför bifallas. - Med hänsyn till utgången i målet har bolaget rätt till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för sina kostnader i Regeringsrätten. Den begärda ersättningen är skälig. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer det påförda skattetillägget. - Regeringsrätten beviljar bolaget ersättning av allmänna medel för kostnader i Regeringsrätten med 11 180 kr. (fd I 2004-06-23, Wetterfors)

*REGI

*INST