RÅ 2004 not 133

Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då ett bolag som enligt deklarationen haft pensionskostnader inte tagit upp vare sig inkomsten av näringsverksamheten eller underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader på huvudblankettens första sida

Not 133. Överklagande av X AB ang. skattetillägg. - Skattemyndigheten i Växjö påförde i beslut den 30 november 2000 X AB, (bolaget), skattetillägg med 40 procent av den särskilda löneskatt på pensionskostnader som belöper på underlaget 91 674 kr, dvs. med 8 896 kr. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Enligt inkommet svar uppgår underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader, SLP, till 91 674 kr. - Genom att inte redovisa underlaget för SLP på deklarationens första sida har sådan oriktig uppgift lämnats att grund för skattetillägg föreligger. - Skattemyndigheten har i skrivelse daterad den 7 november 2000 upplyst om att den överväger att påföra bolaget skattetillägg på ett underlag uppgående till 52 163 kr. Bolaget har inte invänt mot denna tilltänkta åtgärd i det svar som inkommit till myndigheten den 15 november 2000. - Av svaret framgår att det korrekta underlaget skall vara 91 674 kr och det är därför detta belopp som skall utgöra underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader och skattetillägg. - Av de räkenskapsuppgifter som inlämnats via ADB-media framgår att pensionskostnader, inklusive ITP-avgifter, uppgått till 55 174 kr. Vanligtvis är det detta belopp som utgör underlag för debitering av SLP, men beloppet kan av olika orsaker vara ett annat. Sedermera, i skrivelse som inkom till myndigheten den 16 november 2000, har bolaget uppgivit att underlaget för SLP skall uppgå till 91 674 kr. I den avlämnade deklarationen har inget underlag alls angivits, varför grund för skattetillägg föreligger. Bolaget har därför påförts skattetillägg med det angivna beloppet som underlag. Grund för eftergift har inte framkommit. - Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att skattetillägg inte skulle påföras. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. Deklarationsmaterial har inlämnats i tid via datamedia. Beroende på bristfällig kunskap om lagstiftningen om hur deklarationsmaterial skall inlämnas samt då skattemyndigheten ännu inte har tekniken att taxera utan pappersdeklarationer har problem och merarbete uppstått. Alternativet är att allt deklarationsmaterial skickas till skattemyndigheten som papperskopior i stället för via SRU. Detta torde innebära ytterligare arbete, men fel som beror på felaktig hantering i datan och ej på fel i deklarationerna skulle elimineras och därmed också risken att liknande komplikationer uppstår. De tekniska problem som uppstått hade med enkelhet kunnat undvikas om granskaren begärt en komplettering från revisionsbyrån. Fullständiga uppgifter har lämnats via datamediet. - Skattemyndigheten har inte klart för sig vilket belopp som utgör underlag för löneskatten, trots att detta klart framgår av disketten och den pappersdeklaration som numera skickats till myndigheten. Enligt gällande lagstiftning har deklaration inlämnats via diskett och alla erforderliga uppgifter finns att hämta där, vilket gör att rätt taxering kan ske. Någon grund för skattetillägg föreligger således inte. - I omprövningsbeslut den 1 december 2000 vidhöll skattemyndigheten sitt överklagade beslut. - I yttrande därefter anförde bolaget i huvudsak följande. Det är fel att bli påförd skattetillägg trots att deklarationen lämnats i god tid. Prövning yrkas av de grunder som skattemyndigheten åberopar samt om teknisk överföring mellan revisionsbyrån och handläggaren verkligen i sak kan utgöra grund för att bolaget skall betala högsta skattetillägg. Det bör märkas att bolaget inte har haft någon ekonomisk vinning i den uppkomna situationen. Den påförda "förseningsavgiften" är i högsta grad oskälig. Att bli påförd skattetillägg trots att deklarationen lämnats i god tid är fel. Bolaget önskar snabb handläggning. -Länsrätten i Hallands län (2001-05-08, ordf. Norgren) yttrade: Enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324), TL, skall en särskild avgift, skattetillägg, tas ut om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns oriktig. - Med oriktig uppgift avses såväl att den skattskyldige lämnat en oriktig sakuppgift som att han underlåtit att lämna uppgift som är av betydelse för en riktig taxering. - Av 5 kap. 6 § TL framgår att den skattskyldige skall befrias helt från särskild avgift om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet eller om det framstår som uppenbart oskälig att ta ut den särskilda avgiften. - Erforderlig uppgift om bolagets underlag för SLP saknas i den deklarationsblankett som lämnats in till skattemyndigheten. Underlaget kan inte heller utläsas ur de uppgifter som bolaget lämnat via ADB. Till följd härav konstaterar länsrätten att bolaget har lämnat en sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. - I målet har inte framkommit att det föreligger grund för befrielse från skattetillägg. Överklagandet skall därför avslås. - Länsrätten avslår överklagandet. Bolaget överklagade länsrättens dom och yrkade att påfört skattetillägg skulle undanröjas och anförde bl.a. följande. Deklarationen ingavs till skattemyndigheten i tid, i form av uppgifter via ADB-media och påskriven originalblankett. Av misstag fylldes inte uppgifterna om underlag för särskild löneskatt i på framsidan på blankett 2. Eftersom resten av informationen avseende uppgifterna i deklarationen kan läsas från diskett är det endast uppgifterna på första sidan som skall kompletteras manuellt. Det framgick klart ur det material som kom skattemyndigheten tillhanda att bolaget var skyldigt att redovisa underlag för särskild löneskatt. När liknande misstag gjorts tidigare har skattemyndighetens handläggare begärt komplettering av uppgifterna. Reglerna om vem som skall göra vad då deklarationer lämnas via datamedia är oklara. Bolaget har inte haft någon ekonomisk vinning genom de ofullständiga uppgifterna. Det är oskäligt att påföra ett skattetillägg om 40 procent under dessa omständigheter. Bolaget har inte någon möjlighet att veta att just uppgifterna på första sidan av blanketten måste fyllas i manuellt utan litar på att revisionsbyrån gör rätt. Det är revisionsbyrån som har gjort misstaget och deklaranten bör då inte drabbas av skattetillägg. Misstaget bör i vart fall anses vara ursäktligt. - Skattemyndigheten ansåg att överklagandet skulle avslås och åberopade det som tidigare anförts vid handläggningen i länsrätten och vid beslut. - Kammarrätten i Göteborg (2002-04-10, Nyström, Stenstad, Bontin): I målet är ostridigt att bolaget i sin självdeklaration har underlåtit att redovisa underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader samt att bolaget har redovisat pensionskostnader (inklusive ITP-avgifter) med 55 174 kr och AMF-avgifter med 52 163 kr. Skattemyndigheten har under åberopande av 5 kap. 1 § TL ansett att bolagets underlåtelse att redovisa underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader har inneburit att bolaget lämnat oriktig uppgift till ledning för taxeringen. Enligt skattemyndighetens uppfattning föreligger därför grund för påförande av skattetillägg. - Av 3 kap. 1 § TL framgår att skattemyndigheten har en skyldighet att tillse att ärenden blir tillräckligt utredda. Om motstridiga eller oförenliga uppgifter har lämnats och detta framstår som uppenbart vid en med normal omsorg och noggrannhet företagen granskning, skall skattemyndigheten följaktligen fullständiga uppgifterna om så kan ske. En förutsättning för att sådan utredningsskyldighet skall uppkomma är vidare att innehållet i deklarationen med sådan styrka och tydlighet indikerar att den skattskyldiges redovisning är felaktig att risken för vilseledande av skattemyndigheten är obetydlig. Om de redovisade förutsättningarna är uppfyllda och den skattskyldige inte heller har lämnat någon oriktig uppgift i sak avseende förhållanden av relevans för frågans bedömning anses enligt praxis inte någon oriktig uppgift föreligga. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Underlag för särskild löneskatt beräknas genom ett avräkningsförfarande som medför att redovisade pensionskostnader kan avvika från underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader. Avräkningsförfarandet kan medföra att underlaget blir negativt. Således kan det faktum att bolaget underlåtit att redovisa underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte ses som en uppenbart felaktig uppgift, även om granskningen av bolagets deklaration och därtill fogade handlingar kunde ge anledning att ifrågasätta uppgiftens riktighet. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att någon utredningsskyldighet inte har uppkommit för skattemyndigheten. Bolaget har följaktligen brustit i sin uppgiftsskyldighet beträffande underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader och därmed lämnat en oriktig uppgift. - I övrigt finner inte kammarrätten skäl att ändra länsrättens bedömning. Grund för påförande av skattetillägg föreligger då enligt 5 kap. 1 § TL. Vad bolaget har anfört och vad som framkommit i målet i övrigt utgör inte skäl för befrielse från skattetillägg. Skäl att ändra länsrättens dom föreligger således inte. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja det skattetillägg som påförts X AB vid 2000 års taxering. Skatteverket anförde bl.a. följande. Skattetillägget har påförts på grund av att bolaget i sin självdeklaration inte lämnat uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. Av uppgifter i räkenskapsschemat framgår dock att bolaget redovisat AMF-avgifter om 52 163 kr och pensionskostnader, inklusive ITP-avgifter, om 55 174 kr. Omständigheterna i målet är därför sådana att det ålegat Skatteverket att företa utredning. Därmed saknas förutsättningar för att påföra bolaget skattetillägg. - X AB medgav bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2004-06-29, Ragnemalm, Sandström, Ersson, Dexe, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 1 § första stycket TL i den i målet tillämpliga lydelsen, skall skattetillägg tas ut om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns oriktig. Skattemyndigheten skall enligt 3 kap. 1 § TL se till att ärendena blir tillräckligt utredda. - I rättsfallet RÅ 2003 ref. 22 fann Regeringsrätten att skattetillägg inte skulle påföras ett företag som enligt deklarationen haft pensionskostnader men där inte tagit upp vare sig inkomsten av näringsverksamhet eller något underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. Enligt Regeringsrätten borde det ha stått klart för skattemyndigheten att den i avsaknad av uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte hade tillräcklig grund för beslut om beskattningen. Att skattemyndigheten vid en normal granskning av deklarationen inte skulle ha uppmärksammat en brist av detta slag ansåg Regeringsrätten vara närmast uteslutet. Skattemyndigheten hade därför en skyldighet att se till att ärendet blev tillräckligt utrett. - Eftersom omständigheterna i målet är jämförbara med dem som förelåg i rättsfallet bör skattetillägget undanröjas. Skatteverkets talan skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer med ändring av kammarrättens dom det påförda skattetillägget. (fd I 2004-06-09, Erliksson)

*REGI

*INST