RÅ 2004 not 143

Upplåtelse mot avgift av rätt till fiske på statens mark / Beslut ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet avsett

Not 143. Ansökan av F.L. om rättsprövning av ett beslut om upplåtelse av rätt till fiske. -Länsstyrelsen i Norrbottens län (2001-05-23) avslog genom beslut F.L:s ansökan om avgiftsfritt fiske på vissa vatten på statens mark ovanför odlingsgränsen i Arjeplogs kommun. Beslutet kunde enligt besvärshänvisningen överklagas till Statens jordbruksverk. - F.L. överklagade länsstyrelsens beslut hos Jordbruksverket. - Jordbruksverket (2001-12-05) beslöt att inte ta upp ärendet till prövning. Verket anförde som skäl för beslutet att det av 36 § rennäringsförordningen (1993:384) följer att Jordbruksverket får pröva överklaganden av ett beslut fattat av en länsstyrelse om fiske på statens vatten under förutsättning att beslutet avser fiske ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen och beslutet har fattats enligt rennäringsförordningen. Jordbruksverket saknar däremot stöd för att pröva överklaganden av beslut som länsstyrelsen fattat enligt rennäringslagen (1971:437). Jordbruksverket fann att det överklagade ärendet rör tillämpning av 34 § rennäringslagen och att verket därför saknar stöd i lag eller annan författning för att ta upp ärendet till prövning. - F.L. överklagade Jordbruksverkets beslut hos regeringen och yrkade i första hand att myndigheternas beslut skall upphävas och regeringen bifalla hans ansökan om rätt till husbehovsfiske. I andra hand yrkade han att ärendet återförvisades till länsstyrelsen för prövning enligt bl.a. 32 och 34 § rennäringslagen. - Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2002-02-08) tog inte upp överklagandet till prövning och anförde som skäl för sitt beslut följande. Medlem i sameby har enligt 25 § rennäringslagen rätt att jaga och fiska bl.a. ovanför odlingsgränsen. På statens mark ovanför odlingsgränsen får rätt till jakt och fiske dessutom upplåtas under vissa i 32 § rennäringslagen angivna förutsättningar. Sådan upplåtelse skall enligt 34 § rennäringslagen ske mot avgift, om det inte finns särskilda skäl för avgiftsfrihet. Frågan om upplåtelse enligt 32 § rennäringslagen av rätt till jakt och fiske prövas enligt 2 § rennäringsförordningen av länsstyrelsen. - Regeringen anser att Er ansökan är att betrakta som en ansökan om upplåtelse av rätt till fiske enligt 32 § rennäringslagen och en ansökan om att upplåtelserna med stöd av 34 § rennäringslagen skall ske avgiftsfritt. I länsstyrelsens prövning av ansökningen får anses ligga att länsstyrelsen inte funnit skäl att med stöd av 32 § rennäringslagen upplåta rätt till fiske. - Beslut om upplåtelse som avses i 32 § rennäringslagen får enligt 99 § andra stycket lagen överklagas hos regeringen. Beslut som avser upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får endast överklagas av sameby. Eftersom Ert överklagande avser upplåtelse av rätt till fiske kan överklagandet inte tas upp till prövning. - Mot bakgrund av bestämmelsen i 99 § andra stycket rennäringslagen borde länsstyrelsen i beslutet angett att det skulle överklagas till regeringen och Jordbruksverket borde ha överlämnat överklagandet till regeringen. - F.L. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till Länsstyrelsen i Norrbottens län. I andra hand yrkade han att Regeringsrätten skulle bifalla hans ansökan om tillstånd till fritt husbehovsfiske och avsalu på statens vatten ovanför odlingsgränsen inom Arjeplogs kommun. I tredje hand yrkade han att Regeringsrätten skulle ålägga staten att återlämna vattenområden som avsatts vid avvittring inom Arjeplogs socken och fastställa att lagen (1926:322) om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län skall vara gällande även för Norrbottens lappmark. - Regeringsrätten (2004-07-01, Billum, Eliason, Wennerström, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan gälla endast sådant beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, som annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - Det klandrade beslutet avser frågan om F.L. haft rätt att överklaga Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut att avslå hans ansökan om fritt fiske på statens vatten ovanför odlingsgränsen. Regeringens beslut att inte ta upp F.L:s överklagande till prövning är inte ett beslut av beskaffenhet att kunna göras till föremål för rättsprövning (jfr RÅ 2003 not. 64). Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - De övriga yrkanden som F.L. framställt i rättsprövningsärendet kan inte prövas av Regeringsrätten. De skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten avvisar övriga hos Regeringsrätten framställda yrkanden. (fd II 2004-06-09, Liljeros) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 2375-02 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST