RÅ 2004 not 162

En person som varit delägare och ordinarie styrelseledamot i ett fåmansföretag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i företaget (förhandsbesked)

Not 162. Ansökan av S-O.J. och C.F.J. om förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav sökandena följande. S-O.J. förvärvade 1988-04-24 samtliga 500 aktier i Compactor Fastigheter AB, nedan kallat Bolaget. Bolaget var vid förvärvet ett s.k. lagerbolag utan verksamhet. Den 2 januari 1992 sålde han till sin hustru C.F.J. samtliga aktier i Bolaget. Den 31 januari 1994 förvärvade Posten AB 75 aktier motsvarande 15 procent av aktierna i Bolaget av C.F.J. Efter Postens bolagisering förvärvade Posten AB den 13 juni 1995 ytterligare 90 aktier i Bolaget från C.F.J., varefter Posten AB innehade 33 procent av aktierna i bolaget. Vid fondemission den 13 juni 1995 utökades Bolagets totala aktier till 1 000 varav C.F.J. ägde 770 och Posten AB 330 aktier. Posten AB sålde den 22 september 2000 sina 330 aktier i Bolaget till S-O.J., vilket köp efter hävning av Posten AB genom av avtal mellan parterna återgick. Genom nytt avtal den 12 september 2001 sålde Posten AB sina aktier i Bolaget till S.-O.J. Genom bodelning under 2002 mellan makarna J. förvärvade S-O.J. ytterligare 440 aktier i Bolaget, varefter S-O.J. äger 750 aktier och C.F.J. 250 aktier i Bolaget, vilket utgör aktuell fördelning av samtliga aktier i Bolaget. - Bolaget hade ursprungligen räkenskapsår den 1 juli - 30 juni. Från och med 1994 utgör kalenderår räkenskapsår. Under det första verksamhetsåret för den 1 juli 1988 - den 30 juni 1989 efter förvärvet drev Bolaget genom S-O.J. konsultrörelse där intäkterna uppgick till 750 000 kr. Konsultrörelsen avslutades under detta räkenskapsår. - Under räkenskapsåren 1998-1990 och 1990-1991 bedrevs ingen verksamhet i Bolaget. Under räkenskapsåret 1991-1992 förvärvade Bolaget 50 procent av aktierna i SOJ Holding AB. Resterande aktier ägdes direkt av S-O.J. SOJ Holding AB var moderbolag i "Barkman-koncernen". - I oktober 1992 förvärvade Bolaget 52 procent av aktierna i Fastighets AB Landeriet från "Barkman-koncernen". Bolaget förvärvade av "Barkman-koncernen" under det förkortade räkenskapsåret den 1 juli - den 12 december 1993 resterande aktier i Fastighets AB Landeriet, varefter Bolaget ägde samtliga aktier i detta bolag. Under samma räkenskapsår förvärvade Bolaget vidare samtliga aktier i Batteriet Mät AB, efter namnändring Batteriet Hus AB, vilket bolag ingick i "Barkman-koncernen". Genom koncerninternt förvärv överfördes därefter aktierna i Batteriet Hus AB till Fastighets AB Landeriet. Båda dessa bolag bedrev fastighetsförvaltning direkt och indirekt via dotterbolag. - Under räkenskapsåret 1994 förvärvade Bolaget samtliga aktier i Anbarco Bilinvest AB och HJ Catering AB samt 99,98 procent av andelarna i HB Konsult Habitor. SOJ Holding AB försattes under året i konkurs. - Under 1995 förvärvade Bolaget 49,96 procent av aktierna i Fastighetspartner NF AB, numera efter namnändring FastPartner AB. FastPartner AB var vid förvärvet och är fortfarande noterat på Stockholms Fondbörs å dess O-lista. FastPartner AB bedrev vid förvärvet och bedriver fortfarande huvudsakligen fastighetsförvaltning direkt och indirekt via dotterbolag. - Under mars månad 1996 ökade Bolagets ägarandel i FastPartner AB från 50 procent till 60 procent. Genom bolagsstämmobeslut den 6 maj 1996 erhöll Bolaget 15 miljoner nyemitterade aktier i FastPartner AB mot likvid i form av samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Fastighets AB Landeriet. Genom affärerna blev Fastighets AB Landeriet dotterbolag till FastPartner AB och Bolagets ägarandel i FastPartner AB ökade till ca 75 procent. I dag uppgår Bolagets ägarandel i FastPartner AB till 74,6 procent. - Enligt Anbarco Bilinvest AB:s bolagsordning skall bolaget bedriva handel med bilar. Bolaget har förvärvat 4 bilar men har hittills ej sålt någon bil. Verksamheten har gått med underskott. - HJ Catering AB bedrev tidigare catering-verksamhet med anställd personal. Verksamheten är sedan 10 år avvecklad. - HB Konsult Habitor bedrev tidigare konsultverksamhet genom S-O.J., vilken verksamhet helt avvecklades för mer än 10 år sedan. - Bolaget bedriver sedan 1993 värdepappershandel, vilken drivs genom diskretionär förvaltning av tre fondmäklare. S-O.J:s befattning med handeln består i att ange ekonomiska ramar för aktiehandeln. Övrig verksamhet ombesörjs av mäklarna. - Bolaget förvaltar vidare en portfölj av aktier i ej noterade bolag, som utgör kapitalplaceringsaktier. - C.F.J:s medverkan i Bolaget och koncernen har varit och är begränsat till en styrelseplats i Bolaget. Hon har i Bolaget varit verksam endast med normalt styrelsearbete och härför uppburit styrelsearvode. Tilläggas kan att hon har sedan 10 år har en heltidsanställning som lärare. - S-O.J. är styrelseledamot och VD i Bolaget. Eftersom verksamheten i Bolaget består av förvaltning av aktierna i FastPartner AB och vissa icke noterade aktier samt viss handel av börsnoterade aktier, som huvudsakligen sköts av fondmäklare, omfattar S-O.J:s arbetsinsats i Bolaget i tid sedvanligt styrelsearbete och uppgår till ca 20 timmar årligen. - Bolaget tillhandahåller S-O.J. fri bil och fri bostad i av Bolaget ägd bostadsrättslägenhet. Någon ersättning i övrigt utgår ej från Bolaget till S-O.J. - S-O.J. var verksam, huvudsakligen som VD i "Barkman-koncernen" fram till dess konkurs 1994 och därefter i Fastighets AB Landeriet -koncernen fram till april 1997, då han tillträdde som VD för FastPartner AB. Denna befattning har han innehaft sedan dess och innehar fortfarande i FastPartner AB. - Som VD i ett börsnoterat bolag har för S-O.J. endast funnits utrymme till ovan angivna begränsade arbetsinsats i Bolaget. Här kan tilläggas att på grund av FastPartner AB:s finansiella situation under 1997-2002 har det varit nödvändigt för S-O.J. helt fokusera på verksamheten i FastPartner AB i egenskap av dess VD. - Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner för räkenskapsåren 1997-2002 uppgår till + 8 805 000 kr, - 7 342 000 kr, - 11 740 000 kr, + 20 977 000 kr, - 11 622 000 kr samt - 10 786 000 kr. Bolagets årsredovisning för 2003 föreligger ännu ej. Arten av verksamheten i Bolaget under 2003 är dock oförändrad liksom S-O.J:s arbetsinsats. Enligt preliminära beräkningar har för räkenskapsåret 2003 aktiehandeln genererat en vinst om ca 10 mkr. Resultatet av Bolagets totala verksamhet för 2003 föreligger ej ännu. - Det bokförda värdet på Bolagets aktier i FastPartner AB uppgår i Bolagets årsredovisning för 2002 till 294 232 000 kr, vilket utgör Bolagets sammanlagda anskaffningskostnad för aktierna. Enligt dagens börskurs uppgår värdet av detta innehav till 478 000 000 kr. Dessutom har Bolaget under 2003 mottagit utdelning å aktierna i FastPartner AB om 19,6 mkr. - Ovanstående ger vid handen att all väsentlig värdestegring i Bolaget sedan 1997 är hänförlig till innehavet av aktierna i FastPartner AB. - Bolaget har hittills ej lämnat någon utdelning. - Sammanfattningsvis framgår av ovanstående att S-O.J. från 1997 varit verksam som VD i börsnoterade dotterbolaget FastPartner AB. Verksamheten i Bolaget från nämnda tidpunkt har avsett förvaltning av aktierna i nämnda bolag, vissa aktier i ej noterade bolag, handel med värdepapper genom förvaltningsuppdrag hos fondmäklare samt förvaltning av aktier i ej noterade dotterbolag av vilka samtliga utom Anbarco Bilinvest AB ej bedrivit någon verksamhet under de senaste tio åren. Verksamheten i Anbarco Bilinvest AB, som ej genererar någon vinst, har varit begränsad till inköp av fyra bilar. S-O.J:s arbetsinsats i Bolaget har varit begränsad och i tid uppgått till arbetsinsats motsvarande normalt styrelsearbete. C.F.J:s arbetsinsats har varit begränsat till normalt styrelsearbete i Bolaget. - Av vad ovan angivits framgår att vinst genererats i Bolaget förutom avseende förvaltningen av aktierna i FastPartner AB även avseende förvaltningen av kapitalplaceringsaktierna och för år 2003 aktiehandeln. - Bolaget avser att under innevarande räkenskapsår besluta om utdelning. Som alternativ till utdelning för kapitaluttag ur Bolaget finns möjlighet att genomföra en intern aktieöverlåtelse. För val av metod är av avgörande vikt huruvida aktierna i Bolaget utgör kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. S-O.J. och C.F.J. hemställer därför om förhandsbesked i följande fråga. - Utgör aktierna i Bolaget kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL till följd varav reglerna i 57 kap. 1-9 §§ IL är tillämpliga å utdelning från Bolaget till S-O.J. och C.F.J. - I komplettering till sin ansökan uppgav makarna J. vidare följande. Bolaget förvaltar en portfölj av aktier i icke noterade bolag. Endast ett av de bolag i vilka Bolaget innehar eller innehaft sådana aktier efter 1998 utgör fåmansföretag nämligen SSHL Svenska Stadshotell AB. Bolaget bedriver hotellverksamhet. Aktierna i nämnda företag förvärvades 2003. Varken S-O.J. eller C.F.J. eller dem någon närstående är eller har varit verksam i detta bolag eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. -Skatterättsnämnden (2004-06-24, André, ordf., Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin): Förhandsbesked. Bestämmelserna i 57 kap. IL skall inte tillämpas på S-O.J:s och C.F.J:s aktieinnehav i Compactor Fastigheter AB (Bolaget). - Motivering. S-O.J. äger 75 procent av aktierna i Bolaget. Han är styrelseledamot och vd i Bolaget. Hans hustru C.F.J., som också är styrelseledamot i Bolaget, äger resterande aktier. - Verksamheten i Bolaget har sedan år 1997 avsett förvaltning av det drygt 70-procentiga aktieinnehavet i det börsnoterade FastPartner AB. Bolagets förvaltning omfattar även vissa aktier i onoterade bolag, handel med värdepapper genom förvaltningsuppdrag hos fondmäklare samt förvaltning av aktier i onoterade dotterbolag av vilka endast Anbarco Bilinvest AB bedrivit någon verksamhet under de senaste tio åren. Denna verksamhet har varit begränsad till inköp av fyra bilar. - S-O.J. är sedan år 1997 verksam som vd i FastPartner AB. Hans arbetsinsats i Bolaget, liksom i Anbarco Bilinvest AB, motsvarar normalt styrelsearbete. C.F.J:s arbetsinsats i Bolaget har bestått i sedvanligt styrelsearbete. - Sökandena önskar besked om en eventuell utdelning på aktierna i Bolaget skall behandlas enligt reglerna i 57 kap. IL. - Nämnden gör följande bedömning. - Med hänsyn till vad som upplysts om S-O.J:s arbetsinsatser i Bolaget och uppgifterna i övrigt finner nämnden att dessa omständigheter inte är sådana att han kan anses verksam i betydande omfattning i Bolaget i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL (jfr RÅ 2002 ref. 21). En motsvarande prövning avseende hans arbetsinsatser i Anbarco Bilinvest AB leder till samma bedömning. S-O.J.s aktier i Bolaget skall därför inte anses utgöra kvalificerade andelar. - Eftersom C.F.J:s arbetsinsats i Bolaget har inskränkt sig till sedvanligt styrelsearbete skall inte heller hennes aktier i Bolaget anses utgöra kvalificerade andelar. - Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens beslut och hemställde att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, förklarade att bestämmelserna i 57 kap. IL skulle tillämpas på S-O.J:s och C.F.J:s aktier i Bolaget. - S-O.J. och C.F.J. bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2004-09-17, Billum, Eliason, Almgren, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2004-09-02, A. Jonsson)

*REGI

*INST