RÅ 2004 not 169

Förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (avslag)

Not 169. Ansökan av D.W. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun (2001-11-15) meddelade som förhandsbesked att en nybyggnad av två enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Granbäck 2:3 kunde tillåtas på vissa i beslutet angivna villkor. - Sedan D.W. överklagat beslutet avslog Länsstyrelsen i Jönköpings län (2002-01-30)överklagandet. - D.W. överklagade och anförde bl.a. att byggnationen skulle komma att inkräkta på ett befintligt servitut. - Kammarrätten i Jönköping överlämnade den 16 september 2002 med eget utlåtande ärendet till regeringen för prövning; enligt kammarrätten fanns det inte skäl att avslå bygglovsansökan med hänsyn till bestämmelserna i 3 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - Vid handläggningen hos regeringen kom stadsbyggnadsnämnden in med en skrivelse från Lantmäterimyndigheten i Jönköpings kommun. - Regeringen (Miljödepartementet, 2003-06-18) avslog ansökningen och anförde som skäl för sitt beslut följande. Bestämmelserna i 3 kap. PBL kan med hänsyn bl.a. till vad kammarrätten anfört inte anses utgöra hinder mot det sökta förhandsbeskedet. Invändningen om servitutet utgör mot bakgrund av vad lantmäterimyndigheten anfört inte heller något hinder mot förhandsbeskedet. Vad D.W. framfört utgör enligt regeringens mening inte heller i övrigt skäl att upphäva stadsbyggnadsnämndens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde D.W. bl.a. att placeringen av ett garage med infartsväg intill hennes bostadshus framför ett fönster mot söder inkräktade på hennes personliga integritet. - Regeringsrätten (2004-09-29, Lavin, Eliason, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten(prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked och bygglov eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2004-09-02, I. Larsson)

*REGI

*INST