RÅ 2004 not 170

Förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (avslag) / Beslut om förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus (rättsprövning, avslag)

Not 170. Ansökan av A-E.H. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. -Miljö- och byggnämnden i Tjörns kommun (2001-01-22) avslog en ansökan av A-E.H. om förhandsbesked avseende uppförande av ett bostadshus på fastigheten Hammar 1:13. - Sedan A-E.H. överklagat beslutet avslog Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2002-01-17)överklagandet med hänvisning till att uppförandet av ett bostadshus utgjorde bebyggelse vars lämplighet skulle prövas genom planläggning enligt 5 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - A-E.H. överklagade och anförde bl.a. att en liten bostadsbyggnad hade obetydlig inverkan på omgivningen och inte ingick i den kategori av byggnader som avsågs i 5 kap. 1 § PBL. - Regeringen (Miljödepartementet, 2003-09-04) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut följande. - Regeringen finner att förhållandena i området är sådana att det inte finns skäl att frångå myndigheternas bedömning att lämplighetsprövningen av frågan om uppförandena av ett nytt bostadshus bör ske genom detaljplan. Vad A-E.H. anfört utgör vid en avvägning inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde A-E.H. att bygglov beviljats på området, såväl före som efter hans ansökan om förhandsbesked, utan att detaljplan hade krävts och att det framstod som egendomligt att kommunen för den enda kvarvarande rättsligt bildade tomten krävde detaljplan. - Regeringsrätten (2004-09-29, Lavin, Eliason, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop.1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen är allmänt hållna och ger myndigheter ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden om förhandsbesked och bygglov eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II, 2004-09-02, I. Larsson)

*REGI

*INST