RÅ 2004 not 204

Regeringen hade rätt att pröva ansökan om dispens från krav i djurskyddsförordningen (avslag) / Regeringen hade rätt att pröva ansökan om dispens från krav i djurskyddsförordningen (rättsprövning, avslag)

Not 204. Ansökan av J.H. om rättsprövning av ett beslut ang. undantag från krav i djurskyddsförordningen. - J.H. ansökte i skrivelse som kom in till Statens jordbruksverk den 3 december 2002 och som överlämnades till Jordbruksdepartementet den 27 mars 2003 om ytterligare dispens från kravet på rede, sittpinne och sandbad i burar för värphöns. Som skäl för ansökningen bifogades ett köpeavtal enligt vilket framgick att leverans av inredda burar inte kunde ske förrän vecka 32 år 2004. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2003-04-24)avslog ansökningen och motiverade beslutet på följande sätt: Enligt djurskyddsförordningen (1988:539) skall höns för äggproduktion ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Förbudet mot att hålla värphöns i s.k. traditionella burar infördes i djurskyddsförordningen år 1988. Förbudet trädde i kraft för redan befintliga anläggningar efter en tioårig övergångstid den 1 januari 1999. - Det har alltid funnits möjlighet för äggproducenter att använda envåningssystem för frigående höns med en låg beläggningsgrad om högst 9 höns/m2. Andra typer av inhysningssystem som alternativ till traditionella burar har utvecklats och provats enligt de regler för ny teknikprovning från djurskydds- och djurhälsosynpunkt som finns i djurskyddsförordningen. Sådana provade och godkända system har funnits sedan år 1998. Det har således funnits gott om tid att planera för övergången till alternativa system. - Det finns därför inget skäl att ge dispens för att hålla höns i inhysningssystem som inte uppfyller djurskyddsförordningens krav. - I ansökningen om rättsprövning anförde J.H. bl.a. följande. De rättsregler som regeringsavgörandet strider mot är främst av processuell och konstitutionell art. Handläggningen av hans dispensansökan företer allvarliga brister som sammantaget förmenar honom rätt till domstolsprövning av ärendet enligt bestämmelserna i 22 a § förvaltningslagen (1986:223), vilket inte är förenligt med artikel 6 i Europakonventionen. I enlighet med bestämmelserna i 9 § djurskyddsförordningen i dess lydelse före den 15 april 2003 skulle Statens jordbruksverk ha prövat dispensansökan i sak. Det förhållandet att regeringen under hösten 2002 funnit att 9 § djurskyddsförordningen inte fick tillämpas på grund av underlåten anmälan enligt rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998, om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter, ändrar inte denna omständighet. Så har inte skett, utan ärendet har i stället överlämnats till regeringen. Den omständigheten att Statens jordbruksverk den 2 augusti 2002 hade upphävt sina föreskrifter (SJVFS 1997:71) om undantag från kravet att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad utgjorde inte heller något giltigt skäl för Statens jordbruksverk att inte pröva ansökan. Regeringens avgörande av hans ansökan får vidare mot bakgrund av 11 kap. 7 § regeringsformen och den formaliserade besvärsordning som tillämpats mot andra äggproducenter i likartade fall anses utgöra ett otillåtet ingripande i pågående förvaltningsärende rörande myndighetsutövning mot enskild. - Regeringsrätten (2004-11-18, Lavin, Billum, Eliason, Wennerström, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I 9 § djurskyddsförordningen, i dess lydelse före den 15 april 2003, föreskrevs i fjärde stycket att Statens jordbruksverk fick meddela dispens från kravet på rede m.m. i enlighet med föreskrifter som meddelades av verket. Verket beslutade också föreskrifter med stöd av bemyndigandet, men upphävde sedermera dessa med verkan fr.o.m. den 2 augusti 2002. J.H:s ansökan om dispens kom in till verket den 3 december 2002, dvs. efter det att dispensbestämmelserna upphävts. Statens jordbruksverk saknade således vid denna tidpunkt författningsstöd för att ge dispens och överlämnade ansökningen till Jordbruksdepartementet. - Regeringen har tagit upp ansökningen till prövning, men avslagit den. Det framgår inte av beslutet, men det får antas att regeringen därvid stött sig på 11 kap. 12 § regeringsformen enligt vilken bestämmelse regeringen får medge undantag från bestämmelse i förordning, i detta fall 9 § djurskyddsförordningen. - Regeringens beslut strider inte mot någon rättsregel på det sätt som J.H. angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2004-10-13, Bäckström) - (Anm. Samtidigt avslog Regeringsrätten med motsvarande motiveringar likartade ansökningar om rättsprövning av Hulu-Önna AB, mål nr 4666-03, och I.G., mål nr 4667-03)

*REGI

*INST