RÅ 2004 not 208

Bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus (avslag)

Not 208. Ansökan av M.B. om rättsprövning av beslut om bygglov. - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun beslutade den 12 december 2000 och bevilja P.F. bygglov för om- och tillbyggnad av ett bostadshus på fastigheterna Nordanå 3:23 och 3:13. - M.B. överklagade beslutet. -Länsstyrelsen i Skåne län (2001-02-28) avslog överklagandet och yttrade: Fastigheterna Nordanå 3:23 och 3:13 ligger inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. - Ni har överklagat beslutet och yrkat bl.a. att länsstyrelsen skall förordna om inhibition. Ni har anfört i huvudsak att bygglovet innebär ett intrång i möjligheterna att utnyttja Er fastighet på Nordanå 3:49, att nämnden borde ha tänkt på riskerna ur brandskyddssynpunkt och attdet vare sig ur miljösynpunkt eller för den enskilde är önskvärt med den täta bebyggelsen på Stationsvägen. - Genom beslut den 29 januari 2001 avslog länsstyrelsen yrkandet om inhibition. - Företrädare för länsstyrelsen har besökt platsen. - Av 8 kap. 12 § plan- och bygglagen, PBL, framgår att en förutsättning för bygglov till åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan är att åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§ PBL. - Enligt 3 kap. 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga för byggnaderna som sådana och som ger en helhetsverkan. Av 3 kap. 2 § PBL framgår att byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför betydande olägenheter för omgivningen. - Av handlingarna i ärendet framgår att det befintliga bostadshuset, som ligger inskjutet från Stationsvägen vid gränsen mot Er fastighet, skall förlängas mot Stationsvägen med ca sex meter. Genom tillbyggnaden kommer huset att ligga i linje med bostadshusen på angränsande fastigheter. Enligt länsstyrelsens mening medför tillbyggnadens placering inte sådana betydande olägenheter för Er som avses i 3 kap. 2 § PBL. Inte heller i övrigt kan tillbyggnaden anses strida mot kravet på anpassning till omgivningen. Någon annan omständighet som bör medföra hinder mot bygglov har inte heller kommit fram i ärendet. Ert överklagande skall därför avslås. - M.B. överklagade länsstyrelsens beslut och hänvisade till vad som tidigare anförts och framhöll särskilt följande. Byggnationen inskränker möjligheterna att utnyttja den egna fastigheten och påverkar dess värde negativt. Den omständigheten att det redan finns tät bebyggelse i närheten innebär inte att sådan är lämplig eller kan vara försvarbar från miljösynpunkt. - Kammarrätten i Göteborg överlämnade genom beslut den 29 juni 2001 med eget utlåtande ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde därvid att hinder mot bygglov ej syntes föreligga i den del av ärendet som kammarrätten kunde pröva. - Regeringen (2002-05-08, Miljödepartementet)avslog överklagandet med följande motivering. Enligt 8 kap. 12 § PBL skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden bl.a. uppfyller kraven i 2 kap. och kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§ PBL. - Av kammarrättens yttrande framgår att kammarrätten funnit att bestämmelserna i 3 kap. PBL inte utgör hinder mot det sökta bygglovet. Vad M.B. anfört utgör inte tillräckliga skäl för någon annan bedömning i den frågan. Det har enligt regeringens mening inte heller i övrigt framkommit skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - M.B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och återlämna ärendet i första hand till Länsrätten i Skåne län och i andra hand till Kammarrätten i Göteborg för prövning i förhållande till bestämmelser i 3 kap. PBL. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Fastigheterna Nordanå 3:23 och 3:13 omfattas inte av detaljplan. Ansökan om bygglov gäller en sådan kompletteringsåtgärd som avses i 8 kap. 13 § PBL och som enligt 8 kap. 12 § inte skall prövas i förhållande till bestämmelserna i 2 kap. Likväl har regeringen gjort en sådan prövning. Det har vidare förelegat brister i ritningsunderlaget för bygglovsansökan. Hon har inte fått tillfälle att yttra sig över ansökan på ett korrekt sätt och inte heller har någon rådgivning till henne skett. Kommunens formella hantering och sakgranskning har varit oprofessionell, intill försumlig, osaklig och partisk. Betydande olägenheter uppkommer genom att tillbyggnaden placerats för nära hennes tomtgräns. Det finns risk för skador och problem för hennes fastighet på grund av vattenavrinning och snöras från tak. Tillbyggnaden strider också mot 2 kap. 18 § regeringsformen. - Regeringsrätten (2004-11-22, Nordborg, Dexe, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i bygglovsärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som M.B. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2004-11-02, Liljeros)

*REGI

*INST