RÅ 2004 not 44

Sekretess enligt 7 kap. 4 § och 12 kap. 1 § sekretesslagen förelåg för uppgifter hos domstol rörande socialnämnds utredning och beslut

Not 44. Ansökan av C.B. att ta del av allmän handling, m.m. - Socialnämnden i Linköpings kommun beslutade den 22 augusti 2003 att med stöd av 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2000:453) inleda utredning beträffande C.B:s dotter T.S., född 1985. Samma dag beslutade socialnämnden att med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen bevilja T.S. bistånd i form av placering i visst jourfamiljehem i avvaktan på vidare utredning. C.B. överklagade socialnämndens beslut om placering av dottern. -Länsrätten i Östergötlands län (2003-12-04) avvisade C.B:s talan med hänvisning till att T.S:s mor ensam haft vårdnaden om henne sedan 1994 och till att T.S. numera fyllt 18 år. - C.B. överklagade länsrättens beslut och begärde samtidigt att länsrättens beslut tills vidare inte skulle gälla. - Kammarrätten i Jönköping (2004-01-12) avslog yrkandet om inhibition. - C.B. överklagade kammarrättens beslut i frågan om inhibition och yrkade i samband därmed bl.a. att få del av socialnämndens utredning och beslut rörande familjehemsplaceringen av hans dotter. - Regeringsrätten (2004-03-10, Billum): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Av 12 kap. 1 § samma lag framgår att om domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från domstol eller annan myndighet erhåller uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos domstolen. - Regeringsrätten finner att det inte står klart att de uppgifter C.B. begärt att få ut kan röjas utan att någon enskild eller någon honom närstående lider men. Uppgifterna skall därför inte lämnas ut till C.B. - Regeringsrätten finner inte skäl meddela prövningstillstånd i inhibitionsfrågan. - Det ankommer på kammarrätten, som har att pröva C.B:s överklagande av länsrättens avvisningsbeslut, att ta ställning till C.B:s begäran att få ta del av ytterligare handlingar i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår C.B:s begäran om att få ta del av allmän handling. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2004-02-25, Noring)

*REGI

*INST