RÅ 2004 not 56

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om återbetalningsskyldighet kan åläggas i andra fall än som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ändringsskäl och synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning (fråga om återbetalningsskyldighet kan åläggas i andra fall än som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ändringsskäl och synnerliga skäl)

Not 56. Överklagande av H.H. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning. - Lärarnas Arbetslöshetskassa återkrävde enligt beslut den 5 april 1998 med omprövning den 2 december 1998 den arbetslöshetsersättning som utbetalats till H.H. under tiden den 8 april 1994 - den 31 december 1997, totalt 228 972 kr. Skälet för återkravet var att H.H. erhållit ett ekonomiskt skadestånd från sin tidigare arbetsgivare vilket skulle täcka inkomstbortfall under nämnda tid. H.H. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 1 juli 1999 (mål nr Ö 930-99) avslog överklagandet. Länsrätten, som hänvisade till rättsfallet FÖD 1984:51, motiverade sitt avslag med att det enligt allmänna principer för arbetslöshetsförsäkringen har ansetts att arbetslöshetskassan kan ålägga en arbetstagare skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning som uppburits för samma tid som erhållet skadestånd i form av ersättning för inkomstbortfall avsett. H.H. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 23 oktober 2000 inte meddelade prövningstillstånd. - I överklagande yrkade H.H. att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen medgav att H.H. beviljades prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. -Regeringsrätten (2004-03-22, Nordborg, Eliason, Hulgaard, Wennerström, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Målet gäller i sak frågan om arbetslöshetskassan med stöd av en allmän återbetalningsprincip kan återkräva uppburen arbetslöshetsersättning i de fall ersättning för inkomstbortfall senare utgått för samma period. - Regeringsrätten har i dom den 8 maj 2003 (RÅ 2003 ref. 45) slagit fast att skyldighet att återbetala uppburen arbetslöshetsersättning inte föreligger i andra fall än som anges i 68 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. - Mot bakgrund härav finner Regeringsrätten att H.H. bör meddelas prövningstillstånd i kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar H.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 1 juli 1999 i mål nr Ö 930-99. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2004-02-18, Olsson). - Samma dag avgjorde Regeringsrätten målen 8322-00, 68-01, 69-01, 2068-01 och 2069-01 där förhållandena var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST