RÅ 2004 not 71

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om rätt till ersättning för person som enligt tidigare avgörande var utförsäkrad) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om rätt till ersättning för person som enligt tidigare avgörande var utförsäkrad

Not 71. Överklagande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetslöshetsförsäkring. - Skogs- och Träfackets arbetslöshetskassa fann i beslut den 20 april 2001 att S.M:s period med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen hade löpt ut den 3 april 2001 och att han inte uppfyllde ett nytt arbetsvillkor för rätt till ersättning från försäkringen. Kassan avslog därför S.M:s ansökan om ersättning. S.M. överklagade beslutet och anförde att kassan hade rätt att utge ersättning för två perioder om 300 dagar. I omprövningsbeslut den 18 maj 2001 hänvisade kassan till bestämmelserna i 22 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, i lydelse fr.o.m. den 5 februari 2001. Kassan angav att S.M. av arbetsförmedlingen erbjudits plats i aktivitetsgarantin men att han tackat nej till denna. Eftersom han tackat nej till den erbjudna åtgärden fanns det enligt kassan inte någon möjlighet enligt den angivna lagen att förlänga hans ersättningsperiod. S.M. fullföljde sin talan hos Länsrätten i Norrbottens län som i dom den 3 oktober 2001 avslog överklagandet. Domen vann laga kraft. - Till grund för det nu aktuella överklagade avgörandet låg en ansökan av S.M. om arbetslöshetsersättning för tid fr.o.m. den 16 juli 2001. Till sin ansökan hade han fogat en uppgift från arbetsförmedlingen om att han enligt förmedlingens bedömning inte borde erbjudas aktivitet i aktivitetsgarantin. Arbetslöshetskassan avslog i beslut den 12 september 2001 hans ansökan med motiveringen att han inte uppfyllde arbetsvillkoret enligt 12 § ALF. S.M. överklagade beslutet och hänvisade till arbetsförmedlingens ändrade inställning. I omprövningsbeslut den 1 oktober 2001 anförde kassan bl.a. att den omständigheten att arbetsförmedlingen ansåg att S.M. inte skulle omfattas av aktivitetsgarantin inte föranledde kassan att göra en annan bedömning än den som gjordes då han tackade nej till åtgärden. Kassan ändrade inte beslutet av den 12 september 2001. - S.M. överklagade kassans beslut hos Länsrätten i Norrbottens län som i dom den 6 december 2001 (mål nr 2088-01) med hänvisning till 22 § ALF biföll hans överklagande och förklarade att han hade rätt till ny ersättningsperiod med längst 300 dagar fr.o.m. den 16 juli 2001. - Arbetslöshetskassan överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Sundsvall. Kassan ansåg att kammarrätten borde meddela prövningstillstånd då det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövades, eftersom det inte tidigare avgjorts om en förlängning av ersättningsperioden kunde ske när en sökande hade utförsäkrats och efter utförsäkringstillfället tackat nej till aktivitetsgarantin utan godtagbara skäl. Kassan åberopade vidare, som skäl för att prövningstillstånd skulle meddelas, att det fanns anledning att ändra länsrättens dom. - Genom det överklagade avgörandet beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd. - Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), som tidigare förde det allmännas talan i Regeringsrätten, överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens beslut skulle meddela prövningstillstånd i målet. Styrelsen, som i sak ansåg att länsrättens dom skulle upphävas och arbetslöshetskassans beslut den 1 oktober 2001 fastställas, anförde bl.a. följande. Länsrätten har i sin dom den 6 december 2001 prövat frågan om S.M:s rätt till förlängning av den ersättningsperiod som löpte ut den 3 april 2001, trots att länsrätten i sin tidigare dom den 3 oktober 2001 redan prövat denna fråga. Har en försäkrad fått sin rätt till förlängning av en ersättningsperiod slutligt prövad en gång och har han eller hon därigenom vägrats förlängning och därmed utförsäkrats så kan frågan om förlängning av samma ersättningsperiod inte tas upp till prövning på nytt. - Styrelsen anser att länsrättens dom är behäftad med så allvarliga fel att det borde ha varit uppenbart för kammarrätten att prövningstillstånd skulle meddelas i målet. - S.M. bestred bifall till yrkandet. - Regeringsrätten avslog i beslut den 31 maj 2002 ett av AMS framställt yrkande om inhibition i målet. -Regeringsrätten (2004-04-06, Ragnemalm, Nordborg, Eliason, Wennerström, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Rätt till ersättning vid arbetslöshet har enligt 12 § första stycket ALF en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i viss i bestämmelsen angiven omfattning. - I 22 § första stycket ALF föreskrivs följande. Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). När ersättningsperioden löpt ut kan den förlängas med längst 300 dagar, om sökanden då inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor och inte heller enligt arbetsförmedlingen bör erbjudas aktivitet i aktivitetsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. - Av utredningen framgår att S.M:s period med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen löpte ut den 3 april 2001. Länsrätten har därefter vid två tillfällen prövat hans rätt till ytterligare ersättning från försäkringen. Sålunda har länsrätten i den lagakraftvunna domen den 3 oktober 2001 funnit att det saknades förutsättningar att förlänga den tidigare ersättningsperioden. I den här aktuella domen den 6 december 2001 har länsrätten ansett att S.M. var berättigad till en ny ersättningsperiod om längst 300 dagar från en tidpunkt som ligger efter den då den tidigare ersättningsperioden tog slut, nämligen fr.o.m. den 16 juli 2001. - När länsrätten den 6 december 2001 prövade och biföll S.M:s talan om rätt till arbetslöshetsersättning var han emellertid enligt den tidigare domen av den 3 oktober 2001 utförsäkrad. - Omständigheterna i målet och utformningen av lagstiftningen borde enligt Regeringsrättens mening ha föranlett kammarrätten att enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen meddela prövningstillstånd. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall därför meddelas sådant tillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av överklagandet av Länsrättens i Norrbottens län dom den 6 december 2001 i mål nr 2088-01. (fd I 2004-03-17, Perttu)

*REGI

*INST